کمال ظهورى عدد

* فائده:

هر عددى چون از واحد تا آن عدد به نظم طبیعى جمع کنند حاصل را کمال ظهورى آن عدد گویند و کمال دورى هر عددى مربع آن عدد است و آنچه از رساله شرف ظاهر مى‏شود آن است که کمال شعورى با دورى یکى افتد.

                        خزائن، نراقی  ص: 229

/ 0 نظر / 5 بازدید