بعضی از کسانی که در تاریخ عمر طولانی داشتند :
ساعت ۸:٢۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: بعضی از کسانی که در تاریخ عمر طولانی داشتند : ،حبابه والبیه ،ربیع ابن ضبع الفزارى

ابن بابویه در کتاب کمال الدین در باب ذکر معمرین نقل کرده است که نوح علیه السّلام دو هزار و سیصد سال عمر کرد هشتصد و پنجاه سال قبل از بعثت و نهصد و پنجاه سال بعد از بعثت و قبل از طوفان و پانصد سال بعد از طوفان، و ابراهیم علیه السّلام صد و هفتاد و پنج سال زندگانى کرد؛ و اسماعیل علیه السّلام صد و بیست سال، و اسحاق علیه السّلام صد و هشتاد سال، و یعقوب صد و سى و سه سال، و داود صد سال، چهل سال آن نبوت و پادشاهى کرد، و سلیمان هفتصد و دوازده سال، و لقمان پانصد و شصت سال، و عزیز مصر که در عهد یوسف بود هفتصد سال عمر کرد، وپدر آن هزار وهفتصد سال، و جدش که درفغ نام بود سه هزارسال عمر کرد.

و أیضا روایت کرده است که حبابه والبیه زنى بود که به خدمت حضرت سید الساجدین علیه السّلام رسید در وقتى که صد و سیزده سال داشت و به دعاى حضرت جوان شده و حائض شد و زنده بود تا به خدمت حضرت امام رضا علیه السّلام رسید و بعد از نه ماه از آن فوت شد.

و ایضاً روایت کرده است که عبید بن شرید جرهمى سیصد و پنجاه سال عمر کرد و به خدمت حضرت پیغمبر رسید و مسلمان شد و باقى ماند تا زمان غلبه معاویه، و ربیع ابن ضبع الفزارى وارد بر عبدالملک بن مروان شد.

عبدالملک از او پرسید که چقدر عمر تواست؟

گفت دویست سال زندگانى کرده‏ ام در زمان فترت میان عیسى و محمدصلّى اللَّه علیه و آله و سلّم و بعد از آن صد و بیست سال هم در ایام جاهلیت بودم و حال شصت سال هم مى‏شود که در اسلام هستم، و شق کاهن سیصد سال عمر کرد، و اوس بن کعب بن امیه دویست و چهارده سال عمر کرد، و منذر بن حرمله طائى ملقب به ابوزبید نصرانى بود صد و پنجاه سال عمر کرد و نصر بن دهمان بن سلیم بن اشجع از بنى غطفان صد و نود سال عمر کرد و نوب بن صداق بن عبدى دویست سال عمر کرد، و ثعلبة بن کعب بن عبد الأشهل دویست سال عمر کرد، و عدى بن حاتم طائى صد و بست سال عمر کرد، و عمر بن هاجر خزاعى صد و هفتاد سال عمر کرد.

و عوام بن منذر بن زید مدتى در جاهلیت قبل از بعثت پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم بود و در اسلام هم تا زمان عمر بن العزیز حیات داشت.

از او پرسیدند که چه چیزها دریافته‏اى؟

گفت نمى‏دانم و لکن برخورده‏ام به طایفه‏اى در عهد ذوالقرنین.

و سیف بن وهب بن خزیمه طائى دویست سال عمر کرد، و ارطاة بن امیة مزنى صد و بیست سال عمر کرد، و زهیر بن عتاب بن هبل کلبى سیصد سال عمر کرد، و عمرو بن عامر هشتصد سال عمر کرد، و ابو هبل بن عبداللّه بن کنانه ششصد سال عمر کرد، وابوالطحان قیسى صد و پنجاه سال عمر کرد، و معدیکرب حمیرى دویست و پنجاه سال عمر کرد، و مستوعر بن ربیعة بن کعب سیصد و سى سال عمر کرد و بعد از بعثت پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم هم حیات داشت و اسلام نیاورد، و درید بن زید بن فهد چهار صد و پنجاه سال عمر کرد، و شریة بن عبدالله جعفى سیصد سال عمر کرد و در زمان خلافت عمر به مدینه در آمده، و صبرة بن سهم قریشى صد و هشتاده سال عمر کرد و مسلمان شد، و لبید بن ربیعه صد و چهل سال عمر کرد و مسلمان شد، و لبید بن ربیعه صد و چهل سال عمر کرد و مسلمان شد، و حرثان بن حرث بن مجرب بن ربیعه سیصد سال عمر کرد، و محصن بن غسان بن زبیدى صد و پنجاه سال عمر کرد، و عوف بن کنانه کلبى سیصد سال عمر کرد، و صیفى ابى ریاح تمیمى دویست و هفتاد سال عمر کرد، و عاد یربوعى صد و پنجاه سال در دنیا بود، وا کتم بن صیفى تمیمى سیصد سال عمر کرد، و أکثر گفته اند که اسلام قبول نکرد و بعضى گفته‏اند پسرش را به خدمت پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم فرستاد، و فروة بن ثعلبة صد و سى سال در جاهلیت زندگانى کرد و بعد اسلام آورد، و قس بن ساعده ششصد سال عمر کرد، و مضار بن حباب صد و چهل سال عمر کرد، و حارث بن کعب مذحجى صد و شصت سال عمر کرد.

                                                                              خزائن، نراقی ص: 211