حکماء گفته‏ اند که علامت حسن خلق ده چیز است:
ساعت ٩:۱٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: علامت حسن خلق‏ ،حکماء گفته‏اند که علامت حسن خلق ده چیز است:

* بدان که‏

حکماء گفته‏اند که علامت حسن خلق ده چیز است:

1- با مردمان در کار نیکو مخالفت نکردن.

2- در نفس خود انصاف دادن.

3- عیب کسان ناجستن.

4- چون از کسى زلتى در وجود آید آن را تأویل نیکو کردن.

5- عذر گناه را پذیرفتن.

6- حاجت محتاجان را بر آوردن.

7- رنج مردمان کشیدن.

8- عیب نفس خود دیدن.

9- با خلق روى تازه داشتن.

10- با مردمان سخن خوش گفتن.

                        خزائن،  نراقی ص: 532