مراحل محاسبه نفس:
ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: مراحل محاسبه نفس: ،در آخر شب مراقب اعمال خود باشد

1. مشارطه:

از اوّل صبح با خود شرط کند که آن روز وظایفش را به خوبی انجام دهد.
2. مراقبه:

مراقب اعمال خود باشد.
3. محاسبه:

در آخر شب به حساب کارهای خود برسد که تا چه اندازه به وظائف خود عمل کرده.
4. معاتبه:‌

اگر دچار لغزش و اشتباه بود. به نحوی آن را جبران کند. با صدقه دادن، روزه گرفتن.

           پندهای امام صادق به رهپویان صادق ، مصباح یزدی، محمد تقی ص 21.