دو لغز شیرین‏ : .............................................
ساعت ۱:٢۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: دو لغز شیرین‏ : ،کدام طائر است که اگر از اوّل ،کدام مرغست که همیشه پایش در سر است ،کدام مرغست کهیوسته پاهایش تر است

* لغز 1:

کدام طائر است که اگر از اوّل آن چیزى نقصان کنى زیاده‏ مى‏شود و هر گاه از آخرش نقصان کنى کم مى‏شود و اگر از اول نقصان کنى خمس آخر مى‏شود، و اگر از آخر نقصان کنى اول سبع آن مى‏شود و اگر از هر دو نقصان کنى عشر اول أفزونتر از آخرش شود و اگر هر دو ناقص را بر وسطش افزائى عشر آخر شود.

لغز 2:

کدام مرغست که همیشه پایش در سر است و پیوسته پاهایش تر است و بیشترش در کمتر است و اولش نصف آخر است

                                                                              خزائن،  نراقی ، ص: 106