در تقسیم اعداد
ساعت ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: در تقسیم اعداد ،بدان که أعداد زوج بر سه قسم است ،زوج الزوج، و زوج الفرد، و زوج الزوج و الفرد؛

* فائده:

بدان که أعداد زوج بر سه قسم است زوج الزوج، و زوج الفرد، و زوج الزوج و الفرد؛ اول آن است که در انقسام منتهى به واحد شود و دویم آن است که منتهى به واحد نشود و زیاده از یک دفعه هم منقسم به متساوین نشود، و سیم آن است که منتهى به واحد نشود و زیاده از یک دفعه منقسم متساوین بشود .

                                                             خزائن  ص228