یک اشکال ریاضى‏
ساعت ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: یک اشکال ریاضى‏ ،دو شیشه ساعت متساوى ،عتبت على الدنیا و قلت إلى متى ،حرام علیه الرزق غیر محلل‏

* اشکال:

هر گاه دو شیشه ساعت متساوى در رفتار داشته باشیم و هر دو ساکن باشند و در طلوع آفتاب یکى از آنها را کوک کنیم در روزى که آفتاب در أول جدى باشد در ولایتى که روز أول جدى آن مثلًا هشت ساعت باشد و در غروب آفتاب همان روز یکى دیگر را کوک کنیم شکى نیست که ساعت أول هشت ساعت پیش خواهد بود و نظر به اینکه هر دو در رفتارى متساوى هستند باید بعد از این ساعت دوم همیشه هشت ساعت عقب باشد یعنى هشت ساعت کمتر از ساعت أول حرکت کرده باشد و حال اینکه هر گاه هر دو على الاتصال حرکت کنند به طریق مذکور یعنى أول در طلوع کوک شود و دوم در غروب تا روزى که آفتاب به أول سرطان بیاید که روز در ولایت مفروض شانزده ساعت شود در أول آن روز ساعت أول صد و هشتاد شبانه روز تمام را طى کرده است یعنى سیصد و شصت دوره ساعت حرکت نموده که سیصد و شصت دوازده ساعت باشد، و ساعت دوم صد و هشتاد شبانه روز تمام را طى کرده به شانزده ساعت کم زیرا که آن در غروب صد و هشتاد را تمام خواهد کرد پس شانزده ساعت عقب افتاد با وجود فرض تساوى حرکت هر دو و حال آنکه أول هشت ساعت عقب بود و به تقریر دیگر هشت ساعت فاصله میان دو شیشه بود و مساوى حرکت کردند و حال شانزده ساعت فاصله است «1» «لبعض العلوبین»

         عتبت على الدنیا و قلت إلى متى             اکابد عسراً ضرهُ لیس ینجلى

             أکل شریف من على جدوده             حرام علیه الرزق غیر محلل‏

             فقال نعم یا ابن الحسین رمیتکم             بسهمى عناداً حین طلقنى على‏

                        خزائن، ص: 206