پندهاى امام زین العابدین علیه السلام در روزهاى جمعه
ساعت ۸:٠٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: پندهاى امام زین العابدین علیه السلام در روزهاى ،اى مردم ! خدا ترس باشید!

بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم

امام سجاد علیه السلام هر جمعه در مسجد پیامبر صلى الله علیه و آله مردم را با این کلمات موعظه مى کرد:

اى مردم ! خدا ترس باشید! بازگشت شما به سوى اوست ، هر کس اینجا کار نیکى کرده است ، آنجا پیش روى خود خواهد یافت و هر کس اعمال بد انجام داده ، دوست دارد میان او و اعمال بدش فاصله زیادى بیفتد، خداوند شما را مى ترساند.

افسوس تو، اى فرزند آدم که غافلى ! اما از تو غافل نیستند، مرگ سریعتر از هر چیز به سویت مى آید و تو را مى جوید و به زودى تو را در خواهد یافت ، و آن هنگام اجلت فرا رسیده و تنها به قبرت درآیى و فرشتگان سؤ ال ، براى پرسش و امتحانى سخت نزد تو مى آیند.

نخستین سؤال : از آفریدگارى است که او را پرستش مى کردى و از پیامبرى که براى هدایت تو آمده بود و از دینى که بدان پایبند بودى و از کتابى که

مى خواندى و از امامى که پیروش بودى و از دستوراتش اطاعت مى نمودى .

آنگاه از عمرت مى پرسند که در چه راه مصرف کردى و از مال و ثروتت مى پرسند که از کجا آوردى و در چه راه خرج کردى ...پس در خود بنگر و پیش از پرسش آماده پاسخ باش !

اگر ایمان دارى ، خدا ترس و دین شناسى ، از پیشوایان راستگو پیروى مى کنى و دوستار دوستان خدایى ، نگران مباش ! خداوند زبانت را به حق گویا خواهد کرد و تو را به بهشت و رضاى خویش بشارت خواهد داد و فرشتگان با نعمتهاى فراوان به استقبال تو خواهند آمد، وگرنه زبانت بند آمده و از عهده پاسخ بر نخواهى آمد و تو را به آتش وعده خواهند داد و فرشتگان با آب جوشان و آتش سوزان از تو پذیرایى خواهند کرد.