وادار به شکر
ساعت ٦:٤٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: وادار به شکر ،بگو الحمدللّه ،احوالپرسى مرسوم

در یکى از کتابهاى بعضى از علماء اخلاق نوشته بود که در صدر اسلام مسلمانها عادت کرده بودند وقتى به یکدیگر مى رسیدند پس از سلام کردن ، احوال پرسى مى کردند از حال یکدیگر جویا مى شدند، به قصد اینکه آن مسلمان بگوید الحمدلله او را وادار بشکر نعمت کنند، از اینجهت احوالپرسى مرسوم شده است یاد کند صحت بدن را بگوید الحمدللّه در حمد و شکر خدا او را بیندازد ولى این روزها ظاهرا نمى شود باین مستحب عمل کرد. چون بهر کس گفتى حالت چطور است سفره دلش را باز مى کند آنقدر شکایت از خدا و اوضاع روزگار مى کند که تو پشیمان مى شوى که گفتى احوالت چطور است .

                                                                         نرم افزار بوستان حکایت