در رموز اسم اعظم‏
ساعت ۱۱:٠٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۳ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: در رموز اسم اعظم‏ ،اى دو عالم بیک امر از تو تمام‏ ،همه از جود تو دارند وجود ،اثر اسم بهر اندازه‏

 

اى دو عالم بیک امر از تو تمام‏

 

کاینات از توبه تنسیق و نظام‏

     

 

هر چه برخاست از این تسع بساط

 

و آنچه پیداست از این هفت رباط

     

 

همه از جود تو دارند وجود

 

پیش ذاتت برکوع و بسجود

     

 

چون به هستى ز تو در آثاریم‏

 

چشم بر لطف عمیمت داریم‏

     

 

نزد اهل خرد و اهل عیان‏

 

حرف جیم و عدد اوست چو جان‏

     

1250

یعنى اسماء حروف ار نبود

 

سر دعوات، مقرر نشود

     

 

اثر اسم بهر اندازه‏

 

گر بخوانند بهر آوازه‏

     

 

هیچ شک نیست که در اسرع حال‏

 

باجابت برسد بى‏اهمال‏

     

 

گنج اسرار الهى حرف است‏

 

گوهر مخزن شاهى حرف است

     

 

سى و شش حرف که در گفت و شنید

 

کس بپایان رمورش نرسید

     

 

اثرش نامتناهى بدوام‏

 

منتفع زو چه خواص و چه عوام‏

     

 

شارع عالم خاص جبروت‏

 

فاتح عالم ملک لاهوت‏

     

 

سر ناسوت از آن در خطر است‏

 

جان ملکوت از آن در حذر است‏

     

 

نطق هر ذره از آن در قال است‏

 

داند آن هر که ز اهل حال است‏

     

 

هر چه پیداست در این دیر دو راه‏

 

نیست بى‏جلوه اسماء اللّه‏

     

 

بس اثرهاست در این عالم خاک‏

 

که کنند اهل معانى ادراک‏

     

1260

اسم اعظم که نهان از نظر است‏

 

عقل‏ها جمله از آن بى‏خبر است‏

     

 

الف و یک نام که دارد دادار

 

هر یکى فائده‏یى را در کار

     

 

یک از آن داشت یکى پیغمبر

 

پدر مادر موسى از بر

     

 

مادر موسى عمران چون زاد

 

پدر آن نام بدختر بنهاد

     

 

لیک میداشت نهان از همه کس‏

 

پدرش بود از آن واقف و بس‏

     

 

تا بفرمان خداوند جهان‏

 

یافت عمران شرف وصلت آن‏

     

 

شد از آن اسم مقدس آگاه‏

 

که بود اعظم اسماء اللّه‏

     

 

گفت یا رب بصفات این اسم‏

 

بحق حرمت ذات این اسم‏

     

 

که مرا ده پسرى با مقدار

 

صاحب معرفت و علم و وقار

     

 

نبى مرسل خود ساز او را

 

در همه باب تو بنواز او را

     

1270

داد او را پسرى رب جلیل‏

 

که زد او جامه فرعون به نیل‏

     

 

نوح از برکت این اسم و صفات‏ «2»

 

یافت از مهلکه آب نجات‏

     

 

موسى از پرتو این اسم به طور

 

یافت گفتار تجلى با نور

     

 

عیسى این اسم چو بر خواند، اموات‏

 

یافتند از اثر اسم حیات‏

     

 

هر چه در عالم، از این اسم بپاست‏

 

زانکه این اسم کنوز الاسماست‏

     

 

این در از نه صدف اسرار است‏

 

بى‏بدل چون گهر شهسوار است‏

     

 

وه چه اسم است که بسیار کسى‏

 

نیستش بر سر این دسترسى‏

     

 

خاصیتهاش ندارد پایان‏

 

عارفانند بآن دانایان‏

     

 

وضع آفاق ز نیک و بد حال‏

 

زان توان یافت بسنج اجمال‏

     

1280

سم خاصى استکه اسرار جهان‏

 

هست در کنز حروفش پنهان‏

     

 

کس چه داند که چه اسرارست این‏

 

خاصه زمره ابرار است این‏

     

 

لفظ این اسم چو تکرار کنى‏

 

چون به آداب و عدد کار کنى‏

     

 

قفل هر کار گشائى بمراد

 

گردى از فیض مداما دلشاد

     

 

چهارده نفع رساند این اسم‏

 

اولین آنکه گشائى تو طلسم‏ «3»

     

 

دشمنت نیست شود چون سیماب‏

 

بند گردد بدمیدن سیلاب‏

     

 

گر بخوانى ز سر صدق و یقین‏

 

کشف گردد همه گنج زمین‏

     

 

جنیان با تو مصاحب گردند

 

اولیاء جمله بتو پیوندند

     

 

جمله خلق سر افکنده تو

 

قیصر روم شود بنده تو

     

 

همه خلق مطیعت گردد

 

کیمیا نیز نصیبت گردد

     

1290

هیچ علمى بتو مشکل نشود

 

یکزمان حق ز تو غافل نشود

     

 

متصل با لب خندان دل شاد

 

دین و دنیاى تو گردد آباد

     

 

لیک هر کس بطریقى دیگر

 

دارد از حالت این اسم خبر

     

 

سر اسماء حروفش بتمام‏

 

نتوان گفت مبادا که عوام‏

     

 

مطلع گشته بدان کار کنند

 

خلق را بیهده آزار کنند

     

 

امر خاصان نتوان گفت بعام‏

 

تا نیابد اثرش جاهل خام‏

     

 

باشد از حسن عمل اهل کمال‏

 

چو بیابند از این اسم مجال‏

     

 

نروند از پى انصاف بدر

 

وز بدى‏ها بنمایند حذر

     

 

در عمل عزم بدى‏ها نکنند

 

فکر در باب ایذا نکنند

     

 

هر کسى داده از این اسم نشان‏

 

بطریقى که بر او گشته عیان‏

     

 

بوخوا گفت حق اندر تورات‏

 

در صحف خواند خدایش بخوات

     

 

حنه در سوره انجیل بخوان‏

 

بحقیقت که هم اینست و هم آن‏

     

1300

خوانده طیوم دیگر یک قیوم‏

 

مغربى گفت که هست او هیوم‏

     

 

هست مشهور عرب بر جانه‏

 

عجمى گفت ورا بر خانه‏

     

 

دیلمى کرد رقم کافلنا

 

باز جمعى دگرش راحلنا

     

 

نجیه قوم دگر جاهرشا

 

هست بو خانه دگر طاهرشا

     

 

در احادیث و روایات و خبر

 

هر یکى راست طریقى دیگر

     

 

گر چه این اسم بسى مشهور است‏

 

لیک اینجا نه چنین منظور است‏

     

 

سال هفتاد و یک عمرم چو رسید

 

فکرتم پرده از این رمز کشید

     

 

از ذخایر که کنون الاسماست‏

 

بنده این اسم بر آوردم راست‏

     

 

بهر آسانى ارباب طلب‏

 

کردم اینکار بقانون ادب‏

     

1310

خواستم تا که در این علم بکام‏

 

بنهم بر قدم مردان گام‏

     

 

للّه الحمد که توفیق احد

 

داد از این هنرم فیض مدد

     

 

من در این علم بسى بردم رنج‏

 

تا طلسمات گشوم زین گنج‏

     

 

سر این گنج گهر بگشودم‏

 

گوهرش بین که عیان بنمودم‏

     

 

گوهر از کان عمل بنمودم‏

 

پرده از چهره او بگشودم‏

     

 

مزد مردى که از این معدن خاص‏

 

گوهرش را چو بیابد بخواص‏

     

 

عمل خیر به بنیاد کند

 

از (بهائى) بدعا یاد کند

     

 

غرض اینست که ارباب طلب‏

 

نبرند از پى مقصود تعب‏

     

 

این قواعد چو سراسر خوانند

 

بهر ما فاتحه‏یى بر خوانند

     

1320

چون از این اسم بیابند اثر

 

نروند از ره انصاف بدر

     

 

ایکه خواهى بودت عقل و عمل‏

 

تا شود مشکل از این علمت حل‏

     

 

گوش جان باز کن و دیده دل‏

 

تا کنم بهر تو حل این مشکل‏

     

 

گر ترا میل بتقریر من است‏

 

بر گشا گوش که وقت سخن است‏

     

 

سخنم گوهر گوش دل کن‏

 

گوهر گوش خرد حاصل کن‏

     

 

اگر از علم ولى اللهى

 

بى‏تعلم سبقى میخواهى‏

     

 

بهر طلاب از این نسخه ژرف‏

 

کاملان راست در او چند شگرف‏

     

 

من از این طایفه دارم سبقى‏

 

خوانده‏ام در بر ایشان ورقى‏

     

 

در رموزات که فکرم جلى است‏

 

از عطاهاى نبى و ولى است‏

     

 

هست در مصحف ما بعد سه میم‏

 

در میانهاى سور در حامیم‏

     

1330

عددش با سور قرآنى‏

 

متساوى است اگر میدانى‏

     

 

هشت حرف است بترتیب و نظام‏

 

بسط حرفیش چهل گشته تمام‏

     

 

نقطه‏اش‏ نوزده از روى جمل‏

 

هست چون مدخل باسط بعمل‏

     

 

اولش‏ «3» میم و چهارم لام است‏

 

سیمش شهره در این ایام است‏

     

 

طا بود آخر شش حرف در او

 

گوش دل باز کنى گر نیکو

     

 

در سه جا مصدر اسمش دال است‏

 

در سر آیه‏یى از انفال است‏

     

 

اولش هفده آخر سین است‏

 

متصل در وسط یاسین است‏

     

 

قلب او باعث خوشحالیهاست‏

 

فتح و نصبش همگى نور و ضیاست‏

     

 

شامل کلى او دار حروف‏

 

جامع علت آثار حروف‏

     

 

عدد بینه‏اش هفتاد است‏

 

این هم از قاعده استاد است‏

     

 

خوانم آن دل که بیابد این رمز

 

نکته فاش رموزات بغمز

     

1340

اى (بهائى) چو تو این کشف رموز

 

کردى و یافتى آن نقد کنوز

     

 

بیش از این کاشف این راز مباش‏

 

راز پنهان کن و غماز مباش‏

     

 

هر که اهلیت این حالش است‏

 

بدعا حاصل از این قالش هست‏

     

 

دم فرو بند که نا اهل شریر

 

نشود زین روش خاص خبیر

     

 

من به توفیق خداوند غفور

 

طالبان را بنمودم دستور

     

 

اصل و فرعش بنمودم به رموز

 

فاش کردم بهمه نقد کنوز

     

 

به (بهائى) همه از صدق و صفا

 

بکنند از سر اخلاص دعا

                                              از مولانا شیخنا البهائى عطر الله مرقده و نور مضجعه‏

کلیات اشعار و آثار فارسى شیخ بهائى، متن، ص: 101