خانم ها به هوش !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ساعت ۱٠:٥۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

همانگونه که کفش سبب حفظ پا میشود، لباس سبب حفظ بدن است. حفظ بدن تنها مخصوص سرما و گرما نیست. هر چه بدن بهتر پوشیده باشد سالمتر و هرچه به سمت برهنگى برویم، فتنه و فساد بیشترى را خواهیم یافت. پوشش براى زن و مرد واجب است و براى دختران ضروریتر.

انسان اشیاى گرانبها را بدون سرپوش، در دسترس همه قرار نمیدهد. روى ماشینهاى قیمتى، اجناس قیمتى و کتابهاى قیمتى، نوعى پوشش و جلد قرار میدهند.

اگر برهنگى و خودنمایى رواج پیدا کند، هر کس میخواهد زیباییهاى خود را بهتر و بیشتر نشان دهد و هرچه توجه به زیباییها بیشتر شود، انسان از هدفهاى بزرگ خود غافل میشود.

شما اگر در مسیر راه مدرسه سرگرم تماشاى دیدنیها بشوید، یا از کلاس باز میمانید یا سرکلاس حواس شما به سوى آن دیدنیهاست. چون دیدن یک کار سادهایاست، ولى اثر آن در روح انسان باقى میماند.

حتى دیدن بعضى از صحنهها، در خواب هم انسان را به خود مشغول میکند.

اسلام براى رسیدن به هدفهاى خوب، سفارش کرده که از امور متفرقه صرفنظر کنید.

به چند نمونه توجه کنید:

1- اسلام میفرماید: «براى لذت بردن از غذا، حواس شما به غذاى خودتان باشد.» «1» کسانى که سر سفره مشغول دیدن فیلم و نگاه به این و آن هستند از غذاى خود لذت کامل نمیبرند.

2- هنگام نماز، در مقابل عکس و مجسمه و درب باز و روبروى انسانها نماز نخوانید، زیرا نگاه به اینها، شما را از هدف اصلى که رابطه و گفتگو با خداست باز میدارد.

3- هنگام تحصیل و مطالعه یا در جلسه امتحان هر چه بیشتر به اطراف بنگریم، موفقیت ما کمتر خواهد شد.

اسلام براى اینکه هر کس به هدف خود برسد و حواسها پرت نشود، به همه دستور داده از زیباییهاى خود در بیرون استفاده نکنند و مسیر کوچه و خیابان به گونهاى باشد که همهى مردم به طور جدّى به سراغ کار خود بروند تا به هدف خود برسند.

هر چه جلوه بیشتر باشد و هر چه به اطراف بنگریم از تصمیم خود کم کردهایم. نظیر جوى آبى که اگر به اطراف رها شود، چیزى از آن به مزرعه نمیرسد. هر سال میلیونها تصادف رانندگى در دنیا به خاطر پرت شدن‏ حواس افراد است. شما اگر به لباس و کار خود توجه کنید اندوه ندارید، اما اگر از خانه که بیرون آمدید به هر ماشین و لباسى چشم دوختید، یا نسبت به افراد دیگر حسادت میورزید یا غصه میخورید یا نسبت به پدر و مادر بدبین میشوید و یا نسبت به خداوند کمعلاقه میگردید.

این گوشهاى از ضررهاى حضور در جامعه با پوششهاى نامناسب و به دنبال آن چشمچرانیها است.

قرآن میفرماید: «به مردان و زنان با ایمان بگو از بعضى از نگاههاى خود چشمپوشى کنند. و به زنان بگو باید روسرى خود را بر گردن خود بیفکنند (تا علاوه بر سر، گردن و سینهى آنها نیز پوشیده باشد) و زینت خود را (براى نامحرمان) ظاهر نکنند». « سوره احزاب، آیه 59»

خداوندى که ما را آفرید و به ما چشم داد و براى لذت بردن ما حتى آسمانها را با ستارگان زینت داد، اگر به ما گفت خود را بپوشانید و به هر چیز نگاه نکنید، خیر ما را میخواهد.

اگر خداوند به ما دستگاه گوارش داد و انواع میوههاى لذیذ را براى ما آفرید، ولى فرمود گوشت خوک یا شراب نخورید، خیر ما را خواسته است. همانگونه که اگر والدین با تلاشهاى شبانهروزى، همهى امکاناتى را که در توان دارند براى ما فراهم کنند بعد به ما دستور دهند به طرف چیز خاصى نرویم خیر ما را میخواهند.

 

در دنیا هر کشورى از حجاب و عفت و پاکدامنى دورتر شود، آمار خلافکاریهاى آن نیز بیشتر میشود. دختران و پسران بیبند و بار، شکار افراد هرزه میشوند و مورد سوء قصد قرار میگیرند.

دختران و پسران ما باید بدانند مدرسه و محیط سالم آنجاییاست که انسان هدف را گم نکند و استعدادهاى انسان پخش نشود.

اسلام افرادى را مَحرم و افرادى را نامحرم دانسته است. ما اگر خواسته باشیم بندهى خوب خدا باشیم باید آنگونه که او میخواهد لباس بپوشیم و هر جا او گفته پوشش خود را مراعات کنیم. پسران نیز باید به گونهاى لباس بپوشند که افراد هرزه به آنان نگاه بد نیندازند.

قرآن میفرماید: «هر گاه خواستید چیزى را از زنان (به عنوان عاریه) بگیرید از پشت پرده بخواهید. این رفتار براى فکر و روح شما پاکتر است». « سوره احزاب، آیه 53.» اختلاط و ارتباط دختر و پسر و زن و مرد بدون حریم و حجاب، به پاکى دل و روح هر دو ضربه میزند.

 

آشنایى با اسلام براى نوجوانان، ص:94 -  96