اقسام و احکام غسل‌
ساعت ٦:٠٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: اقسام و احکام غسل‌ ،غسل ترتیبى ،غسل ارتماسى ،تمام بدن را یک‌دفعه

غسل را به دو صورت مى‌توان انجام داد: ترتیبى و ارتماسى.

 غسل ترتیبى به این صورت است که بعد از نیّت، اوّل سر و گردن را مى‌شوید و بعد طرف راست و بعد طرف چپ را (بنابر احتیاط واجب) و اگر عمداً یا از روى فراموشى یا ندانستن مسألۀ به این ترتیب عمل نکند غسل را اعاده مى‌کند.

باید نصف ناف و نصف عورت را با طرف راست بدن و نصف دیگر را با طرف چپ بشوید، ولى بهتر است تمام آن را با هر دو طرف غسل دهد.

براى اینکه یقین کند هر سه قسمت بدن یعنى سر و گردن و طرف راست و طرف چپ را کاملًا غسل داده، کمى از قسمتهاى دیگر را با آن قسمت مى‌شوید و احتیاط مستحبّ آن است که طرف راست گردن را با طرف راست بدن و‌ طرف چپ گردن را با طرف چپ بدن بشوید.

غسل ارتماسى آن است که بعد از نیّت، تمام بدن را یک‌دفعه یا به تدریج در آب فرو مى‌برد، خواه در مثل حوض و استخر باشد و یا زیر آبشارى که آب آن یک مرتبه تمام بدن را فرامى‌گیرد، امّا غسل ارتماسى زیر دوش معمولى ممکن نیست.

هرگاه مقدارى از بدن بیرون آب باشد و نیّت غسل ارتماسى کند و در آب فرو رود کافى است، امّا اگر تمام بدن زیر آب باشد و آن را تکان دهد مشکل است.

رساله توضیح المسائل (مکارم)، ص:77 -  78‌