در آفرینش جن‏ از آتش‏
ساعت ٧:٥٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: در آفرینش جن‏ از آتش‏ ،مرا آفریدى از آتش ،آتش پر از روحانیات

خداوند جن را از آتش آفریده‏اند و دلیلش قول خدا تعالى است «و جان را آفریدیم پیش از آن از آتش زلال» و خدا تعالى از گفته ابلیس فرماید «مرا آفریدى از آتش و او را آفریدى از گل».

و بدان که زندگى در آتش بعید نیست، ندانى پزشکان گویند وابسته نخست نفس دل است و روح که در نهایت گرمند، جالینوس گفته: من یک بار دل میمون را شکافتم و دست در درونش بردم و انگشت در دلش فرو کردم و در نهایت داغى بود، و گوئیم پزشکان اتفاق دارند که زندگى نشود جز بوسیله حرارت غریزیه و یکى از آنهاگفته گمان غالب اینست که کره آتش پر از روحانیات است.

آسمان و جهان-ترجمه کتاب السماء و العالم بحار، ج‏7، ص: 263