در اختیار رفیق .....!!! هشدار ، هشدار و ...
ساعت ٥:٢٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ فروردین ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: یار بد ،مار بد ،آیة الله مظفری قزوینی ،رفیق

تا توانی می گریز از یار بد                        یار بد بدتر  بود  از    مار بد

مار بد تنها تو را بر جان زند                      یار بد بر جان و بر ایمان زند

                     دوست را با دوست می شناسند.

لذا گفته شده :

تو اول بگو با کیا دوستی                         من آن وقت بگویم که تو کیستی

و یا :

با ادب را ادب سپاه بس است                بی ادب با هزار کس تنها است

چه زیباست سروده سعدی شیزازی :

گلی خوشبو ی در حمام روزی              رسید از دست محبوبی بدستم

بدو گفتم که مشکی یا عبیری              که از بوی دلاویز  تو        مستم

بگفتا من گلی نا چیز    بودم               و لکن مدتی با   گل      نشستم

کمال همنشین در من اثر کرد              و گرنه من همان خاکم که هستم

هر که با بدان نشیند ، نیکی نبیند .

گر نشیند فرشته ای با دیو                 وحشت آموزد و خیانت و ریو

از بدان جز  بدی    نیاموزی                 ناید از گرگ  پوستین   دوزی

برای مطالعه  بیشتر به کتاب آداب المتعلمین نوشته آیة الله مظفری قزوینی مراجعه کنید .

                                                                                موفق و مؤید باشید .