وصف قلب‏
ساعت ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٠ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: وصف قلب‏ ،صانعى که این ،عذاب براى آنها باد که ،آلت مرد همیشه

امام صادق علیه السلام می فرمایند : اى مفضّل!

اکنون وصف مى‏کنم براى تو احوال دل را: که سوراخ چند در آن هست مقابل سوراخ چند که در شش هست که باد زن دل است. اگر اینها مقابل یک دیگر نمى‏افتاد، هر آینه نسیم نفس به دل نمى‏رسید و آدمى هلاک مى‏شد.

آیا تجویز مى‏کند صاحب فکر و اندیشه که این قسم امور بدون تدبیر مدبّر حکیم به عمل آید؟ آیا عقل خود هیچ مانعى از این سخن باطل نمى‏یابد.

اگر ببینى یکتاى دو در را که در آن قلّابى باشد آیا احتمال مى‏دهى که این را عبث ساخته باشند؟ بلکه جزم مى‏کنى که صانعى که این را ساخته است یکتاى دیگر ساخته و قلّاب را براى آن ساخته که با تاى دیگر جفت شود. هم چنین حیوان نر گویا یکتاست که عقل حکم مى‏کند که براى او جفتى ساخته‏اند که با او ضم شود و آلت در آلت دیگرى داخل شود براى مصلحت توالد و تناسل.

پس هلاک و ناامیدى و عذاب براى آنها باد که دعوى فلسفه و حکمت مى‏کنند چگونه کور شده‏اند از صنعتى تا آن که انکار صانع و مدبّر او نموده‏اند؟

آیا نمى‏دانند که اگر آلت مرد همیشه سست و آویخته مى‏بود چگونه به قعر رحم مى‏رسید که نطفه را در آنجا بریزد؟ و اگر پیوسته ایستاده مى‏بود چگونه آدمى در میان رختخواب مى‏گردید، یا میان‏ مردم راه مى‏رفت و چنین عمودى در پیش روى او ایستاده بود و با این قباحت منظر بایست همیشه شهوت بر مردان و زنان هر دو غالب باشد.

پس حق تعالى چنین مقرر گردانیده که در اکثر اوقات خوابیده باشد و در هنگام احتیاج برخیزد براى مصلحت دوام نسل.

ترجمه توحید المفضل، ص: 83