کیفیّت غسل‌
ساعت ٥:٤٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: غسل ترتیبی ،غسل ارتماسی

س. طریقه غسل کردن و واجبات آن را بیان فرمایید.

ج. غسل بر دو قسم است: ترتیبى و ارتماسى.

غسل ترتیبى‌

امّا ترتیبى عبارت است از سه شستن، اوّل: شستن تمام سر با گردن؛ دوّم: شستن طرف راست از بدن؛ سوّم: شستن طرف چپ از بدن.

امّا باید در شستن سر، چیزى از بدن را با گردن بشوید تا یقین نماید به شستن تمام‌

آن؛ و در شستن طرف راست، چیزى از گردن، بلکه تمام گردن على الاحوط  و طرف چپ  را بشوید تا خاطر جمع شود در شستن تمام طرف راست و همچنین در شستن طرف چپ باید نصف عورتین و ناف را با طرف راست بدن و نصف چپ را با طرف چپ بدن بشوید؛ و بهتر آن است که تمام آنها را با هر یک از طرفین بشوید.

س. ریختن آب یا دست کشیدن بر بدن، واجب است یا نه؟

ج. واجب نیست.

س. [اگر] در غسل ترتیبى به قصد سر و گردن، تمام بدن را در آب فرو بَرد و بعد طرف راست و بعد طرف چپ، کافى است یا نه؟

ج. بلى کافى است.

س. بعضى از عضو را ترتیبى و بعضى را ارتماسى بشوید چه صورت دارد؟

ج. جایز است بهر نحوى که باشد.

س. هرگاه تمام عضو در آب باشد و به قصد شستنِ هر عضوى، بدن را حرکت دهد در آب، جایز است یا نه؟

ج. بلى کفایت مى‌کند

غسل ارتماسى‌

دوّم: غسل ارتماسى؛ و آن عبارت از شستن تمام بدن است، به فرو بردن در آب؛ و معتبر نیست فراگرفتن آب، تمام بدن را در یک حال حقیقى به نحوى که هیچ یک از اجزاى بدن را آب پیش از دیگرى فرا نگیرد، هم چنانکه کفایت نمى‌کند شسته شدن تمام آن در یک دفعۀ عرفیّه، بلکه معتبر آن است که در همان فراگرفتنِ آبْ تمام بدن را، تمام آن شسته (3) شود هر چند که پاره‌اى از اجزا پس و پیش شسته شود.

غسل ترتیبى، افضل از غسل ارتماسى است.

جامع المسائل (بهجت)، ج‌1، ص: 141 -  142‌