روشهای صحیح مطالعه
ساعت ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢ فروردین ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

روشهای صحیح مطالعه :

1 - مشخص نمودن هدف از مطالعه   .                     2 - داشتن اعتماد به نفس.

3 - برنامه ریزی درست   .                                      4 - حفظ خونسردی خود.

5 - داشتن علاقه   .                                              6 - خسته نکردن حافظه .

7 - تکرار مطالب گذشته  .                                      8 - مکان مناسب و آرام.

9 - داشتن زمان خاصی برای مطالعه  .          10 - نشتن پشت میز های استاندارد  .                                                           11 - داشتن تغذیه مناسب

12 - ایجاد ارتباط بین مطالب . و ...        ( طالبان علم موفق مؤ ید باشید )             

التماس دعا .