رهنمودی زیبا بر پروا پیشگان
ساعت ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: بارهاگفته ام ،استاد ،خنده و گریه عشاق ،طوطی صفتم

بارهاگفته ام و باردگر می گویم                       که من دلشده این ره نه به خود می پویم

در پس آینه طوطی صفتم داشته اند                 آنچه استاد ازل گفت می گویم

من اگر خارم اگر گل چمن آرایی هست            که از آن دست که می پروردم می رویم

دوستان عیب من بیدل حیران مکنید                گوهری دارم وصاحب نظری می جویم

گر چه بادلق ملمع می رنگین عیب است                   مکنم عیب کزو رنگ و ریا می شویم

خنده و گریه عشاق  ز جایی دگر است                می سرایم به شب ووقت سحر می مویم

واعظم گفت که حافظ در میخانه مبوی             گو مکن عیب که من مشک ختن می بویم

                                                                                        ((حافظ))