رفاقت با کتاب، انس با مطالعه‏
ساعت ٦:٢٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: رفاقت با کتاب، انس با مطالعه‏ ،«چه بخوانیم؟»

یکى از کمبود «کتاب» مى‏نالد، دیگرى از کمبود «مطالعه».

گاهى کتاب و کتابخانه موجود و دم دست است، اما اشتیاق مطالعه و انگیزه کتابخوانى نیست.

گاهى هم شوق خواندن هست، اما یا نمى‏دانیم «چه بخوانیم؟»، یا آن‏چه را مى‏خواهیم، نمى‏یابیم، یا کتاب گران است و دسترسى به آن، مشکل.

به هرحال، «مطالعه» خوراک روح و فکر انسان است و «کتاب»، سفره‏اى است که غذاهاى گوناگون را در اختیار خوانندگان مى‏گذارد. اگر اشتهاى ما کور شده باشد، کتابها چه تقصیرى دارند؟ پس نباید ضعف‏ها را همیشه به گردن دیگران و مسؤولان فرهنگى انداخت.

گاهى بى رغبتى به مطالعه، مى‏تواند عامل بسیارى از نارساییهاى فکرى و ضعف بینش و سطحى نگرى در مسایل مربوط به اندیشه و جامعه باشد.

«نویسندگان»، به صورت تولیدکنندگان فراورده‏هاى فکرى، یا به عنوان عوامل تهیّه و توزیع و عرضه، سهم و نقش دارند، نقشى که گاهى بنیادین و سرنوشت ساز است.

دانشجو، باید «جویاى دانش» باشد، همیشه، همه جا و در هر شرایط. باید با کتاب، دوست شد، انس گرفت، در سفر و حضر آن را همراه داشت و خستگى‏هاى روحى و عدم نشاط را با آن درمان کرد و مطالعه را گامى براى جلوگیرى از هدر رفتن فرصت‏ها دانست.

خوشبختانه «کتاب و مطالعه»، با همه گسترش و تنوّعى که در رسانه‏ها و امکانات ارتباطى و اطلاع رسانى و فیلم و فرستنده و رایانه و ماهواره و ...

پدید آمده، جایگاه خود را دارد و «کتابخوانى» بخش عمده‏اى از اوقات بسیارى را به خود اختصاص مى‏دهد.

به کتاب، باید به دید یک «داروى روح و فکر» نگریست.[1]

سلوک دانشجویى، ص: 60

 

 

 [1] محدثى، جواد، سلوک دانشجویى، 1جلد، دفتر نشر معارف - قم، چاپ: نهم، 1388.