اخلاق زشت زنان
ساعت ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: اخلاق زشت زنان

از امام صادق ( ع ) : بیشتر دشمنان مردم مؤمن همسر بد است . و پیغمبر ( ص ) بزنان فرمود : من سست ایمان و کم عقلى ندیدم که بیش از شما عقل مردان را ببرد . و نیز فرمود : زنان عورت ( ناموس ) و گمراهند ، عورت ( ناموس ) را با خانه و گمراهى را با سکوت بپوشید . و فرمود : اگر زن نبود خدا بحقیقت پرستش میشد .

از امیر مؤمنان ( ع ) : در آخر الزمان و نزدیک قیامت که بدترین زمانهاست زنانى پیدا شوند ، خیابان گرد ، عریان ، از دین بیگانه ، دنبال فتنه‌ها و هوسباز و پیرو شهوتها و شتابان به لذتها ، حلال دانندهء گناهان و به دوزخ ابدى گرفتار .

از کتاب ریاض : پیغمبر ( ص ) فرمود : زن زشتى که بچه آرد بهتر است از زن زیباى نازا .

و نیز فرمود : زیبارویان نازا را رها کنید و زنى که بچه آرد بگیرید ( گر چه ) سیاه باشد . که من به زیادى شما امت حتى به سقطشده‌ها مىبالم . و فرمود : هر زنى که شوهر را در نفقه به آنچه قدرت ندارد وادارد ، خداوند هیچ عمل او را نپذیرد ، مگر آنکه توبه کند ، و از این روش بازگردد ، و از شوهر بقدر قدرت او بخواهد . و فرمود : اگر زنى همه زر و سیم زمین را بخانه شوهر برد ، و روزى بر او منت نهد که : تو کى هستى ؟ ! مالها و اثاث خانه از من است ، اعمال خیرش نابود شود ، مگر آنکه توبه کند و از شوهر عذر بخواهد .

از سلمان فارسى ( رضی الله عنه ) : پیغمبر ( ص ) فرمود : زنى که از روى منت گذاشتن به شوهرش بگوید : تو از مال من مىخورى ، اگر همه مالش را در راه خدا صدقه دهد از او پذیرفته نگردد تا وقتى که شوهرش از او راضى گردد .

و از امیر مؤمنان : از نبى اکرم ( ص ) شنیدم که : هر زنى که از شوهر بستم فاصله

گیرد در قیامت با فرعون و هامان و قارون در پستترین طبقات دوزخ جاى گیرد ، مگر آنکه توبه نماید . پیغمبر ( ص ) : به زنانى گذشت ، ایستاد و فرمود : من ناقص دین و ناقص عقلى ندیدم که بیش از شما عقل مردان را بدزدد ، و من دیدم که اکثر دوزخیان در قیامت شمایید ، پس تا مىتوانید بخدا تقرب جویید . زنى گفت یا رسول الله نقصان دین و عقل ما چیست ؟ گفت : اما نقصان دینتان از حیض است که مدتى از نماز و روزه محرومید و اما نقصان عقل شما در آنست که شهادت شما نصف شهادت یک مرد است . و نیز فرمود : مىخواهید بدترین زنان را معرفى کنم ؟ گفتند : آرى . فرمود :

آن کس که در خانواده اش ذلیل و نسبت بشوهر عزیز ( در دانه ) ؛ نازا ، کینه توز ، ناپرهیزکار از بدى ، در غیبت شوهر خودنما و خود آرا و عریان خوددار از او ، نه سخن او را بشنود و نه فرمانش را ببرد ، وقتى شوهر با او خلوت کند ، چون شتر چموشى سرکشى نماید ، نه عذرى از وى پذیرد و نه از لغزش او درگذرد . پیغمبر ( ص ) سخنرانى فرمود که : مردم از گلها و سبزه‌هاى مزبله‌ها بپرهیزید ،

پرسیدند مراد چیست ؟ فرمود : زن خوشگل در خانوادهء بد . و فرمود : بدانید که زن سیاه زائو بهتر است از زیباروى نازا .

از امام ششم ( ع ) : اگر مرد زن را براى زیبائى و یا ثروتش بگیرد ، از این هر دو محروم ماند و اگر براى دین و تقوایش بگیرد ، خداوند مال و جمال نیز نصیبش گرداند .

از حسین بن بشار : به حضرت موسى بن جعفر نوشتم که من قوم و خویشى دارم از من ( دخترم را ) خواستگارى کرده ولى در او بدخویى است ، فرمود : اگر بد اخلاق است با او ازدواج نکنید .

از حضرت صادق ( ع ) : مردى به امیر مؤمنان ( ع ) از همسرش شکایت کرد ، حضرت به سخنرانى ایستاد و فرمود : اى مردم بهیچ حال از زنان اطاعت نکنید ، و آنها را بر مالى امین مگردانید ، و تدبیر امر خود را بآنها وامگذارید ، که اگر بحال خود واگذار شوند ، به مهلکه‌ها در آیند ، که من آنها را در مقام خواستم چیزى بىورع ، و بهنگام شهوت ناشکیبا یافتم . اگر چه پیر شوند دست از کبر برندارند ، و هر چند عاجز شوند

خود خواهى را از دست ندهند ، اگر مختصرى از خواسته هاشان را ندهى احسان بسیار را سپاس نگویند ، خوبى را فراموش کنند ، و بدى را نگهبانى نمایند ، با بهتان ساقط گردانند ، و بگردنکشى ادامه دهند و پذیراى شیطان باشند ، بهر حال با آنها مدارا کنید ، و بزبان خوش با آنها سخن گویید ، شاید بنیک کردارى گرایند .

                                                                      مکارم الاخلاق طبرسی