گل واژه هایی ازآیة الله سید محمد کا ظم طبا طبا یی یزدی
ساعت ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: گل واژه هایی ازآیة الله سید محمد کا ظم طبا طبا یی

1-کیاست وزیر کی،سیا ست تد بیر،متا نت وسنگینی،دیا نت واما نت،وقا ری که از تکبر به دور با شد ،آرامش خا طر ،مها بت وصلا بت در عین نرمی وامتناع وخود داری در عین تمکین،بصیرت به امور  گزینش اهداف تا هر چیز را در جایگاه شایسته آن نهد ومعرفت به طبقات مختلف مردم،تا حق هر کسی را به حوبی ادا کندوملا حظه جلال الهی وهیبت کبریا وعظمت وی، که همه اعمات آدمی چه کوچک وچه بزرگ در دیوان او ضبط می شود وبزرگترین مقصد ومقصود،آدمی آن است که در جمیع حالات واوقات ودر تمامی حرکات سکنات خویش،خدای متعال را در نظر داشته باشد.

2-کم گویی،نشانه پر عقلی است.

3-نیک بگو،تا نیک بشنوی.

4- هیچ کس را  به  همنشینی خویش برنگزین ، مگر آن که او را قبلا در مجالس  آزموده باشی.

5-ریاست و سروری بر خلق ، لوازمی دارد که از جمله ‌ی آن ها امور زیراست :

1-ما ل  وثروت مایه زینت است نه نشا نه کمال .

2-کسی که شب زنده داری ومناجات با خدای متعال را در دل شبهای تاریک ترک کند،به مقامات بلند معنوی نخواهد رسید.

3-کارهای نیک را بیشتر کن،خیر بشتری خواهی دید.

4-انجام کار خیر،قفل درهای فساد است .

5-افشای راز مردم،مایه انتشار بدیها ست.

6-دستیا بی به آرزوها،در گرو تن دادن به خا طرات است .

7-اندیشه وتفکر،چراغ پیروزی است.

.8-گفتار نیک خویش را به کردار شایسته زینت بخشید.

9-زهد ووارستگی،جامع هر سعادتی است.

10-دشمن صاف وصریح،از دوست منا فق دورو بهتر است .

                                                    افق حوزه