کار کردهای نظام ارزشی
ساعت ٦:٥۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: کار کردهای نظام ارزشی

1 – ارزشها الگویی هستند برای ایجاد انتظارات و اعمال مشترک در جامعه و معیار هدایت و تنظیم رفتارند .

2 – ارزشها تبین کننده وقایع اجتماعی و معیاری برای تعیین عکس العمل مناسب در برابر آنهایند .

3 – ارزشها گاهی همراه با تغییرات محیطی متحول می شوند و به ثبات اجتماعی کمک می کنند .

4 – ارزشها برای سازمان دادن به تقسیم کار ضرورت دارند . زیرا با بهره برداری از آنها ، نیاز به استفاده از زور برای انتصاب هر فرد در وظیفه ای مشخص رفع می گردد .

5 – در صورتی می توان ارزشها را تعبیرات سمبولیک واقعیات دانست که مقبولیت عمومی و کامل یابند .

6  - مهمترین کارکرد نظام ارزشی جامعه ، قدرتمند نمودن آن و مشروعیت بخشیدن به بهربرداری از قدرت های تقنینی ، اجرایی ، قضایی و بهرگیری از زور است .

                                                           سیری در نظریه های انقلاب