علل فرعی انقلاب
ساعت ٦:٥۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: علل فرعی انقلاب

1 – نفع طلبی و سود جویی .

2 – گستاخی و آزمندی فرمانروایان ( تجاوز به اموال دیگران و خزانه ملی )

3 – محروم شدن مردم از حرمت و آبرو ( کسب جاه و جلال و و احترام توسط بی هنران و محرومیت هنرمندان از آن )

4 – نیرو و نفوذ بسیار

5 – ترس ( بویژه ترس دو گروه : یکی ترس بزهکاران و دیگری ترس آنانکه می ترسند ستمی بر آنان برسد و به دفع آن بر می خیزند .

6 – حکومت را خوار و کوچک دیدن .

7 – وسعت و رشد بی اندازه بخشی از سازمان حکومت ( همانطور که اندامهای بدن انسان باید به طور هماهنگ رشد کنند ، در دولت نیز رشد همه بخشها باید هماهنگ با شد . یا اگر در دموکراسی تعداد تهیدستان از اندازه در گذرد آشوب خواهد شد . ویا اگر تعداد پولداران زیاد شود الیگارشی یا حکومت دودمانی بوجود خواهد آمد .

8 – تحریکات و دسیسه های انتخاباتی .

9 – سهل انگاری و بی توجهی به قانون اساسی و در نتیجه تغییر حکومت .

10 – تغییرا کوچک ( تغییرات اندک در قوانین و رسوم و اساس حکومت می تواند به تغییرات شگرف منجر شود .

11 – ناسازگاری نژادی مردم

12 – اختلاف عوامل جغرافیایی ( ممکن است وضعیت طبیعی یک سرزمین طوری باشد که در خور تشکیل یک حکومت واحد نباشد همانگونه که یک نهر کوچک می تواند میان یک سپاه منظم اختلاف اندازد .یک اختلاف در شرایط طبیعی سکونت مردم نیز می تواند گروهی را طفدار و گروه دیگر را مخالف حکومت بگرداند .

13 – تعادل نیروهای طبقات مخالف .

14 – برخی از انقلابها در ابتدا با وقایع خرد مانند مسایل مربوط به رقابت های عاشقانه و اختلافات جزئی خود فرمانروایان با یکدیگر آغاز شده و سپس به صورت انقلابهی بزرگ در آمده اند .

15 – حملات خارجی .

                                                       سیری در نظریه های انقلاب