ده خصلت ناب در ده نفر
ساعت ۸:٥٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

خداى رؤف ده خصلت را بده نفر زنانى که نام آنان بدین شرح است عطا فرموده:

1- توبه حضرت حواء 2- زیبائى ساره زوجه حضرت ابراهیم علیه السّلام 3- حفاظ زوجه ایوب که نامش: رحبه بود 4- احترام آسیه زن فرعون 5- حکمت زلیخا زوجه حضرت یوسف 6- عقل بلقیس زوجه حضرت سلیمان 7- صبر مادر حضرت موسى که نامش: بر خانه بود «1» 8- برگزیدگى را نصیب مریم مادر عیسى نمود

______________________________
(1) مورّخین براى مادر حضرت موسى علیه السّلام نامهاى متعددى نقل کرده‏اند بدین شرح: ابن اثیر در جلد یکم تاریخ خود، صفحه 169 مینگارد: نام مادر موسى:

یوخابد، یا: نوخایل، یا نوخابک بود.

عبد الصاحب عاملى در کتاب: انبیاء، صفحه- 254- مینویسد: نام مادر حضرت موسى: یوخابید، یا افاحیه بود- محمد جواد مغنیه در جلد سوم تفسیر: الکاشف، صفحه- 372- مینگارد، نام مادر حضرت موسى: یوکابد بود. سپس داستان شنیدنى نقل میکند و میگوید: یکى از داستانهاى خرافى که چندین قرن مردم ساده لوح به آن ایمان آورده‏اند قفل صندوق مادر موسى است که موسى را در آن نهاد و درب آن را قفل نمود و بدریا انداخت- علت خرافى بودن آن این است که: اگر نام مادر موسى برده شود هر قفل بسته‏اى خود بخود باز مى‏شود- بدین لحاظ است که نام مادر موسى را غیر از اشخاص که از اسرار آگاه باشند کسى نمیداند، الى آخره.

مترجم گوید: از این قبیل عقائد خرافى در هر دین و مذهبى بقدرى شیوع دارد که اگر نویسنده‏اى موفق شود و کلیه آنها را بنویسد یک کتاب بزرگ و خواندنى خواهد شد. چون این گونه خرافات را شیطان جلوه میدهد غیر از خداى توانا کسى نمیتواند معتقدین به آنها را از آنها منصرف نماید. بدین جهت علماء بزرگوار مذهب مقدس شیعه هر موضوعى را که جنبه اعتقادى داشته باشد اگر از طرف خدا و رسول و امامان (ع) مدرک و مأخذى نداشته باشد تکذیب مینمایند.

9- رضایت و خوشنودى را حضرت خدیجه داشت 10- علم و دانش را نصیب فاطمه زوجه مرتضى على نمود.

زندگانى حضرت زهرا علیها السلام ( ترجمه جلد 43 بحار الأنوار) / ترجمه نجفى، ص: 40