تبدیل تاریخ های شمسی ،قمری و میلادی ...................
ساعت ۳:۱٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: هجری قمری ،هجری شمسی ،میلادی ،تبدیل تاریخ ها

                       ***تبدیل تاریخ شمسی به قمری و بالعکس ***

1 - برای به دست آوردن سال قمری از سال شمسی عدد 42 را به اضافه سال شمسی می کنیم .

                                                                      قمری 1425 = 42 + 1383

2 - برای به دست آوردن سال شمسی از سال قمری .

                                                                    شمسی 1383 = 42 -  1425

                   *** تبدیل تاریخ هجری شمسی به میلادی و بالعکس ***

1 - برای به دست آوردن سال میلادی از سال شمسی عدد 621 به اضافه سال شمسی می کنیم .

                                                                      میلادی 2004 = 621 + 1383

2 - برای بدست آوردن سال شمسی از میلادی .

                                                                      شمسی 1383 = 621 -  2004

               *** تبدیل تاریخ ای قمری به میلادی و بالعکس ***

1 - برای بدست آوردن سال میلادی از سال قمری عدد 579 بهاضافه سال قمری می کنیم .

                                                                      میلادی 2004 = 579 + 1425

2 - برای به دست آوردن سال از سال میلادی

                                                                        قمری 1425 = 579 - 2004