همه متوجه باشند که در دام دشمن قرار نگیرند.
ساعت ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٢ خرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: همه متوجه باشند که در دام دشمن قرار نگیرند

یکى از کارهایى که دشمنان ملت ایران از اول انقلاب تاکنون به طور جدى دنبال آن بوده اند، همین دل چرکین کردن گروه هاى مذهبى و دینى و چه قشرهاى مختلف . در طول زمان ، استعمار و بخصوص استعمار انگلیس - آن وقتى که بر تمام مناطق خاورمیانه و کشور ما و کشورهاى دیگر مسلط بود - این سیاست را دنبال مى کرد، بعد هم دیگران یاد گرفتند؛ امریکاییها هم امروز همین کار را مى کنند؛ دشمنان ملت ایران هم نسبت به کشور ما همین کار را در برنامه ى خود دارند؛ دلها را نسبت به هم چرکین و قشرها را از یکدیگر روگردان کنند.

اول انقلاب به برکت فریاد اصلاح طلب امام و حرکت اصلاحى انقلاب ، دلها و قشرها به هم نزدیک شدند. سالهاست آن شکافهایى که قبل از انقلاب بین قشرها وجود داشت ، دیگر الان نیست . بین روحانى و دانشجو، بین نظامى و غیر نظامى ، بین روشنفکر و مجموعه کاسب و تاجر شکافها بعد از انقلاب ترمیم شد، از بین رفت و یا کم شد. الان بار دیگر دارند اینها را به وجود مى آورند؛ همچنان که شکافهاى مذهبى را زیاد مى کنند و گروه هاى مذهبى را وادار به تظاهر به دشمنى با یکدیگر مى کند، براى این که شکاف ایجاد شود. شکافهایى که بین بدنه ى یکپارچه مردم به وجود مى آید، راه را براى دشمن باز مى کند و دشمن با این اختلافها مى تواند در داخل یک جامعه و یک کشور نفوذ کند و سیاستهاى خود را دنبال نماید؛ همه باید خیلى مراقب باشند. شما مى بینید الان تبلیغات جهانى روى چند چیز متمرکز است ؛ یکى از آنها این است که در داخل نظام جمهورى اسلامى ، مجموعه ى متصدیان و خدمتگزاران نظام و کارگزاران کشور را به دو دسته تقسیم مى کنند و براى هر دسته اسم مى گذارند؛ البته یک عده هم ساده لوحانه در داخل کشور همان حرفى را که آنها مى زنند، تکرار مى کنند؛ که در واقع حرف اینها نیست ، حرف آنهاست . همان دشمن خارجى وقتى متصدیان نظام را به دو دسته تقسیم مى کند، اعلام مى کند ما با این دسته موافق و با آن دسته مخالفیم ؛ یک دسته اسمشان اصلاح طلب است ، یک دسته اسمشان محافظه کار است . اینها دام دشمنان است ؛ همه باید متوجه باشند در دام دشمن قرار نگیرند. امیرالمومنین به ما مى گوید: صلاح ذات بینکم ؛ دلها را با هم صاف و به هم نزدیک کنید. اختلاف سلیقه ها را به معناى دشمنى تلقى نکنید. اختلاف نظر و اختلاف سلیقه ، حتى اختلاف عقاید سیاسى و دینى و غیره ، تا آن جایى که به مبانى عملى نظام ارتباطى ندارد. مى تواند موجب دشمنى و جدایى و خصومت با یکدیگر نشود

                                                                                نرم افزار بوستان حکایت