لئاسم جنسی در هزار و یک شب
ساعت ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: لئاسم جنسی در هزار و یک شب


هزار و یک شب در قرون ١٢  ٩ میلادی نوشته شده و جزو با ارزش ترین آتاب هایی

است آه در فرهنگ ایران و عرب در این ارتباط وجود دارد. در آتاب هزار و یک شب

صحنه های متعددی از روابط جنسی گوناگون توصیف شده است. از همجنس گرایی گرفته

تا رابطه جنسی با حیوانات و عشق بازی دسته جمعی. آتابی است آه در آن انواع فانتسم

های جامعه اسلامی در ارتباط با مسائل جنسی به چشم می خورد.

Sexualite هدیدپ در این آتاب به عنوان ای خارق العاده و زیبا بیان شده است. جمله زیر

یکی از قهرمانان هزار و یک شب است: Sympsthio از قول

" همخوابگی عملی است آه در آن زن و مرد با هم یکی می شوند. چیزی فوق العاده و

مواهب آن بسیار است. همخوابگی بدن را سبک و روح را آرام می آند. اندوه و غم را دور

و خواب از دست رفته را باز میگرداند."

این صراحتی آه با آن مسائل جنسی در هزار و یک شب مطرح شده، باعث شده بود آه در

قرن ١٨ وقتی غربی ها می خواستند این آتاب را به فرانسه ترجمه آنند، خود را ناچار

دیدند مقداری از آن را آه به عقیده آنان محتوای غیر اخلاقی داشته؛ از تیغ سانسور رد

آنند.

یکی از این مترجمان قرن ١٨ در مقدمه ترجمه اش چنین می نویسد: "در این آتاب داستان

هایی بود آه شرط ادب به من اجازه ترجمه آن ها را نداد. اگر اخلاق شرقی ها می توانند

این داستان ها را متحمل شود، خلوص اخلاقی ما، ما را مانع می شود."

از نظر ملک شبل روانکاو عرب ، به احتمال بسیار زیاد قسمت زیادی از هزار و یکشب

توسط زنان نوشته شده است یا این آه ناقلانش زنان بوده اند. به عقیده او تعریف آردن این

داستان ها برای زنان روشی بوده آه از طریق آن به مردان شان آموزش می دادند چگونه

هم بستر خوبی برای یک زن باشند. زیرا آه جایگاه اجتماعی آنان همیشه به آن ها اجازه

بیان خواسته های شان را نمی داده است. پرداخت این افسانه ها، برای آن ها تنها وسیله ای

بوده آه می توانستند زن و خواهش های جنسی اش را به مرد بشناسانند