زن و
ساعت ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: زن و


یکی از صفات اساسی آه اسلام برای زن قائل می شود فتنه و فتنه گری است. در اسلام

زن به عنوان عاملی محسوب می شود آه می تواند باعث به هم ریختگی و آشوب نظم

اجتماعی شود. برای این مسئله دو دلیل می توان مطرح آرد:

اول به خاطر تمایلی آه نسبت به خود در مردها ایجاد می آند و این احتمال می رود آه

باعث شود مسائل جنسی از آادر اسلام خارج شود و مردان مسلمان را از پرستش خدا باز

دارد.

این مسئله باعث شده آه در بعضی از منابع اسلامی، زن را با شیطان مقایسه آنند در این

راستا حدیثی از محمد است آه نقل می آند:

" محال است یک زن و مرد نامحرم با هم تنها باشند و شیطان در آن جا حضور به هم

نرساند."

غیر از میلی آه زن در مرد ایجاد می آند، دومین عامل آه او را تبدیل به موجودی

خطرناک می آند مسئله میل جنسی خود زن است، در بیشتر روایات اسلامی انرژی جنسی

زیادی به زن نسبت داده می شود انرژی آه از مرد به مراتب بالاتر است.حدیثی از علی

است آه می گوید:

"خداوند قادر مطلق زمانی آه میل جنسی را آفرید آن را به ده قسمت تقسیم آرد نه قسمت

از آن را به زن و یک قسمتش را به مرد داد."

در فرهنگ اسلامی داستان های زیادی است آه به این انرژی زن اشاره می آند.

یکی از دلایل اصلی قوانین مشکل و دست و پاگیری آه اسلام برای زنان قائل شده است،

در جهت آنترل تمایلات جنسی آنان و تاثیری است آه این تمایلات بر جامعه اسلامی می

تواند بگذارد.

قرآن به مردان این گونه توصیه می آند:

" زنانتان را آه احتمال ارتکاب خیانت را در آن ها می بینید تنبیه آنید، آن ها را در اتاق

های تنها طرد آنید، آتکشان بزنید ولی اگر از شما اطاعت می آنند با آن ها دعوا مکنید.(

( نساء ٣۴

ساعادویی) نویسنده معاصر مصری سه دلیل برای حبس آردن زن در خانه ) Saadaoui

عنوان می آند:

١ بدین ترتیب وفاداری زن تضمین می شود زیرا مرد دیگری را ملاقات نمی آند.

٢ بدین گونه زن خود را تمام و آمال در اختیار شوهر و فرزندانش قرار می دهد.

٣ مرد از خطر وجود زن در اجتماع و عشوه گری هایش در امان می ماند.

زن و ترس از قدرتی آه جذبه جنسی او به او می دهد یکی از عواملی است آه به ما آمک

می آند قوانین و چهارچوبی آه اسلام برای روابط خانوادگی و اجتماعی زن و مرد مطرح

آرده بهتر درک آنیم. این قوانین در جهت خنثی آردن این قدرت آه می تواند مخرب جامعه

اسلامی باشد، می باشد. قدرتی آه می تواند اراده مرد را از او سلب آند و او را تبدیل به

موجودی منفعل و مطیع آند.

حدیثی از محمد است آه می گوید: "بعد از وفاتم دو خطر جامعه اسلامی را تهدید می آند،

آفار از بیرون و زنان از درون"

حدیث دیگری از محمد آه باز ترس از این قدرت را به ما نشان می دهد:

" روزی محمد در خیابان زنی دید، بنابر این به خانه ی زنش زینب آمد و با او جماع آرد

سپس از خانه بیرون آمد و چنین گفت: وقتی زنی به شما نزدیک می شود در حقیقت

شیطان است آه به شما نزدیک می شود. اگر یکی از شما زنی دید و از او خوششش آمد به

خانه اش بیاید و با همسرش جماع آند."

خطرناک ترین زن در این جا زنی است آه تجربه جنسی داشته است. اوست آه بیش از همه

در مقابل محرومیت های جنسی بی طاقت است به عنوان مثال زنی آه شوهرش برای مدتی

غایب است، به عنوان خطری برای مردان به حساب می آید.

" هیچ گاه به ملاقات زنانی آه شوهرانشان را نمی بینند نروید زیرا شیطان به شما غلبه

می آند و در رگ های شما مثل خون جاری می شود."

به عقیده فاطمه مرنیسی جامعه شناس مراآشی در جوامع اسلامی به دو تئوری در

بر می خوریم: Sexualite ارتباط با

فعال و Sexualite تئوری ای است آه طبق آن مرد دارای :Explicite ١ تئوری آشکار

منفعل و خود آزار می باشد. Sexualite خشن است در حالی آه زن دارای

این تئوری پایه اش تضاد دو جنس زن و مرد است و این آه به آن ها به عنوان دو موجود

مکمل نگاه می آند.

تیصخش اصلی مرد به گونه ای است آه به او نقش شکارچی می دهد و از او موجودی می

سازد آه دوست دارد جنس مخالف را به چنگ آورد و بر او برتری داشته باشد.

زن درست نقطه مقابل است، موجودی است آه دوست دارد به دستش بیاورند و مطیع و

زیر سلطه باشد. در نتیجه تنها آاری آه برای به دست آوردن جنس مخالف می تواند بکند

به معرض در آوردن خود و انتظار آشیدن لحظه ای است آه مردی آه خواهان اوست او

را به تصرف در آورد. طبق این ایده، زن تنها در این منفعل بودن و زیر سلطه بودن است

آه احساس لذت می آند. همان طور آه گفتیم این تئوری به مرد نقش شکارچی و به زن

نقش طعمه را می دهد.

هنومن این طرز تلقی را در آثار مرتضی مطهری مشاهده می کنیم:

"طبیعت مرد را مظهر طلب و عشق و تقاضا و زن را مظهر مطلوب بودن آفریده است.

زن را گل و مرد را بلبل، زن را شمع و مرد را پروانه قرار داده است... مرد می خواهد

شخص زن را تصاحب کند و در اختیار بگیرد و زن می خواهد دل مرد را مسخر کند...

مرد می خواهد از بالای سر زن بر او مسلط شود، مرد می خواهد زن را بگیرد و زن می

خواهد او را بگیرند."

) نظام حقوق زن در اسلام)

٢- تئوری نهان (نهفته) آه بیشتر در ناخودآگاه اسلامی به میزان زیادی سرآوب شده

زن را فعال تلقی می آند و این طور عنوان می آند آه یکی از اهداف اصلی Sexualite

فعال است آه به زن قدرتی مخرب می دهد . Sexualite تمدن آنترل آردن این

این تئوری در افکار و نوشته های غزالی به چشم می خورد، این نگرش به زن نقش

شکارچی و به مرد نقش قربانی منفعل را می دهد.

این دو تئوری یک نقطه مشترک دارند و آن توافق هر دو روی قدرت زن در مغلوب آردن

مرد است و آن نه از طریق زور بلکه از طریق نیرنگ.

رب خلاف تئوری آشکار آه زن و مرد را نقطه متضاد می داند تئوری "نهان" معتقد

است آه زن و مرد شباهت ها ی جنسی زیادی با هم دارند، از نظر غزالی زن و مرد

دارای یک نوع سلول جنسی واحد هستند آه آن را "ماء" می نامند و بچه را محصول هر

دو سلول جنسی می داند. غزالی انزال را نه تنها برای مرد بلکه برای زن هم قائل می شود

. تفاوت زن و مرد از لحاظ جنسی برای او بیشتر در سطح ریتم و سرعت رسیدن به انزال

است آه در زن بسیار آرام تر از مرد صورت می گیرد.

تفاوت فیزیکی بین دو جنس یکی از علت هایی است آه ممکن است باعث عدم هماهنگی آن

ها در روابط جنسی شود، بدین گونه آه ممکن است مرد سریع تر از زن به انزال رسد.

"ت هب یسنج در حقیقت خیلی اوقات انزال زن در روابط عویق می افتد و به جای تسکین

جنسی باعث تشدید تحریک جنسی او می شود، از طرفی این مسئله آه مرد خیلی زود به

هم آغوشی خاتمه دهد می تواند برای زن سرخوردگی به همراه آورد."

به عقیده غزالی خواسته ها و امیال جنسی زن بسیار قابل ملاحظه است و لازم است آه

مرد بتواند این احتیاجات را ارضاء آند، "زیرا وظیفه مرد است آه زن با تقوا باقی بماند

در مجموع بهتر است آه مرد رابطه جنسی خود را با همسرش، بر اساس نیازهای او

آاهش و یا افزایش دهد و این در جهت این است آه زن با تقوا باقی بماند."

تئوری غزالی ارتباط مستقیمی بین تقوای زن و نظم اجتماعی می بیند و به خاطر همین

است آه این قدر به روی ضرورت ارضای جنسی زن توسط شوهر تاآید می آند به نظر

او اگر زن به شوهرش اآتفا آند و با جذب مردان دیگر فتنه بر پا نکند نظم اجتماعی بر

قرار خواهد ماند.

تمایلات جنسی زن و ترسی آه این مسئله در غزالی ایجاد می آند او را به این نتیجه می

رساند آه اعتراف آند چقدر برای یک مرد ارضای جنسی یک زن آار مشکلی است.

" رطاخ هب اگر علما هیچ وقت احتیاجات زن را در زمینه همخوابگی مشخص نکرده اند

این است آه این آار بسیار مشکل است."

در ادامه مطرح می آند آه یک مرد تا آن جا آه می تواند و برایش ممکن است باید با زنانش

رابطه جنسی بر قرار آند چون تعداد زن های مجاز در اسلام چهار تا است؛ او ناچار است

حداقل چهار روز یک بار را برای هر زن حساب آند. در اینجا متوجه این تضاد در غزالی

و در قوانین اسلام می شویم آه از یک طرف به مرد اجازه روابط جنسی متعدد با افراد

متعدد را می دهد و از طرفی دیگر این را لازم می بیند آه برای این آه جامعه اسلامی

نظمش به هم نخورد غریزه جنسی زن را نیز ارضا آند، ولی چون عملاّ می داند آه این

آار با توجه به قوانین نابرابر اسلام در قبال زن و مرد غیر ممکن است در نتیجه قوانین

سختی را برای زن و زندگی اجتماعی او و روش لباس پوشیدن و غیره تحمیل می آند تا

بدین طریق نظم جامعه اسلامی تضمین شود.

یکی هب از چیزهایی آه غزالی بر آن تاآید می آند نوازش قبل از رابطه جنسی است، او

اهمیتی آه این مسئله برای ارضا جنسی زن دارد اشاره می آند و آن را یکی از وظایف

مرد مسلمان به شمار می آورد و حدیث زیر را در این ارتباط نقل می آند:

"پیربماتفگ : شیپ هکلب هیچ آدام از شما مثل حیوانات خودش را روی همسرش نیاندازد،

از آن پیامی بین آن ها رد و بدل شود، از او پرسیدند: این پیام چیست؟ پاسخ داد: بوسه و

آلام محبت آمیز.

حدیث دیگری آه در حین ارتباط از محمد نقل می آنند به شرح زیر است:

"مرد نباید پیش از اعمال زیر با زنش همخوابگی آند: آلمات مهر آمیز، نوازش، در

آنارش دراز آشیدن، بدین صورت او نیز نیازهایش را بر آورده خواهد آرد."

همان طور آه گفتیم تمام این ها برای آاستن خطری است آه زن برای جامعه اسلامی

دارد.

حدیث زیر در این ارتباط از محمد نقل می آند:

"منیب یمن بعد از مرگم هیچ خطری را بیش از زن ها برای مردها ."

اگر بخواهیم مقایسه آوتاهی بین اسلام و مسیحیت در این ارتباط آنیم نکته مهمی آه باید

عنوان آنیم این است آه در مسیحیت غربی این خود غریزه جنسی است آه مورد حمله

قرار می گیرد و غریزه جنسی به صورت غریزه ی حیوانی تبدیل می شود، اسلام راهی

آاملاّ متفاوت را انتخاب آرده، این غریزه جنسی نیست آه مورد حمله قرار می گیرد بلکه

این زن است آه عامل فتنه است و در نتیجه تجسمی از هرج و مرج است و قدرتی مخرب

در خود دارد.

مشاهده می آنیم آه در تئوری اسلامی غریزه به حالت خالصش انرژی است آه می تواند

در جهت سازنده، در جهت الهی و جامعه اسلامی، استفاده شود اگر آه مطابق با قانون

باشد.

خود غریزه جنسی نیست آه خطرناک است بر عکس این غریزه سه آاربرد مثبت و حیاتی

دارد:

١ به مسلمان اجازه ادامه بقا می دهد.

٢ به عنوان وسیله ای است آه مسلمان می تواند با آن از نعماتی آه در بهشت خدا وعده

داده آشنا شود و این باعث می شود آه قوانین اسلام را اجرا آند.

٣ سومین آاربرد این آه طبق آن چه غزالی می گوید ارضای غریزه جنسی برای این آه

انرژی انسان به آارهای دیگر منعکس شود لازم است.

" روح و جان خیلی سریع از انجام وظیفه خسته می شود، زیرا آه این وظایف ضد طبیعت

او هستند ولی اگر گاه گداری بتواند با لذتی خستگی خود را بیرون آورد برای آار و انجام

وظیفه نیرو پیدا می آند. همراهی و مقاربت با زنان حالت آرامش و بیرون آردن خستگی و

استراحت قلبی را به همراه دارد، مهم است آه جان انسان با روش هایی آه مذهب به او

اجازه داده استراحت آند."__