مسائل جنسی در مسیحیت
ساعت ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: مسائل جنسی در مسیحیت


بر اساس مسیحیت، طبیعت انسان چون به گناه اولیه آلوده است، به طرف غرایز شهوانی

اش کشیده می شود و این چیزی است آه باعث می شود به ارتکاب گناه روی آورد.

در این مذهب آلا از مسیح هیچ آلام مثبتی در زمینه مسائل جنسی عنوان نمی شود و

بیشترین نقل قول هایی آه در این زمینه می شود از قول قدیسین آن است. در این سخنان

غرایز جنسی بیشتر به عنوان پدیده ای پست و گناه آلود مطرح شده است.

به عنوان مثال سنت پل به مردان توصیه می آند آه سعی آنند حتی الامکان از ازدواج

پرهیز آنند ولی اگر نمی توانند جلوی شهوات خود را بگیرند، ازدواج بهتر از سوختن در

جهنم است.

در اخلاق مسیحیت بدبینی شدیدی به لذات جنسی وجود دارد زیرا بر طبق آن شهوات

جنسی روح انسان را زندانی بدنش می آند و مانع می شود آه او به سوی خدا سوق پیدا

آند. به همین ترتیب اگر ما خود را مجبور می آنیم آه برای بقای نسل ازدواج آنیم، باید از

وابسته آردن خود به لذات جنسی احتراز آنیم زیرا غریزه جنسی فقط برای تولید مثل در ما

به عاریت گذاشته شده و اگر از آن برای اهدافی دیگر مثل لذت بردن استفاده آنیم سوء

استفاده به شمار می رود. در نتیجه تمام فعالیت های جنسی آه خارج از آادر ازدواج باشد

به عنوان گناهی بزرگ تلقی می شود و در حقیقت ازدواج راهی است برای گریز از گناه.

بیشتر الهی دانان و مقدسین معتقد بودند آه اگر یک زوج به خاطر لذت با هم همآغوشی آنند

گناهی فجیع مرتکب می شوند و آن به این علت است آه در یک همآغوشی لحظاتی هست آه

لذت جنسی تمام حوزه آگاهی انسان را فرا می گیرد و باعث دوری انسان از مذهب و خدا

می شود. خیلی از این الهی دانان مثل گرگوار (قرن ششم میلادی) این گونه می اندیشند. او

معتقد است تقریبا غیرممکن است آه انسان از بستر همآغوشی زناشویی پاک بیرون بیاید.

اهنت در قرن ١٧ است آه سخنان جدیدی در این زمینه عنوان می شود.

"توماس سانشه" عنوان می آند آه زن و شوهری آه تنها با هدف همآغوشی با هم همبستر

می شوند دچار گناه نمی شوند با این شرط آه هیچ آاری برای جلوگیری از به وجود

آوردن بچه انجام ندهند. زیرا تولید مثل هدف اصلی روابط جنسی است.در این جا متوجه

این تغییر می شویم آه:

" جستجوی لذت" به عنوان گناه تلقی نمی شود بلکه "جستجوی صرف لذت" گناه

محسوب می شود.

ولی نکته ای آه روی آن تاآید می آردند این بود آه همآغوشی بایستی تنها در یک حالت

انجام شود آه به آن حالت طبیعی می گفتند (یعنی زن بر پشت دراز آشیده (POSITION)

و مرد روی او قرار گیرد). بقیه حالت ها به نظر آن ها ضد طبیعت به شمار می رفت به

POSITION حیوانی به شمار می رفته و POSITION RETO : عنوان مثال

ضد طبیعت زن و مرد، زیرا زن به طور طبیعی منفعل MULIER SUPER VIRUM

و مرد فعال است.

یاد آور می شویم آه رابطه مقعدی به طور شدید ممنوع بود، چه بین زن و شوهر و چه در

بین هم جنس ها، به همین ترتیب بوسیدن و لمس آلات تناسلی نیز ممنوع بود.