آژیرهاى خطر
ساعت ٧:٠٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: آژیرهاى خطر

بعضى از کوته فکران خیال مى کنند که اگر فرهنگ برهنگى رواج پیدا کند کم کم بصورت عادى در مى آید و دیگر افراد تحریک نمى شوند. از نظر جنسى شاید چنین باشد ولى عطش روحى با افزایش مناظر تحریک آمیز نه تنها کاهش نمى یابد، بلکه بطور مدام افزایش خواهد یافت ، اگر چنین بود، در غرب آزادانه تجاوزات جنسى تحقق نمى یافت ، ولى بنابه نوشتهPlaintruth ح تجاوز به عنف از هر 34 دقیقه یک فقره ، به 14 دقیقه رسید و طبق نوشته مجلّه آمریکائى نیوزویک هر سال دهها هزار کودک در اروپا مورد تجاوز جنسى و سوء استفادهاى دیگر قرار مى گیرند.

تنها در ترکیه که 98 مردم آن مسلمان هستند، ولى فرهنگ غرب در آن گسترش پیدا کرده با آنکه طبق آمار شهربانى کل آن کشور 605 مرکز فحشاء رسمى موجود بوده ، و 565 مرکز غیر قانونى فحشاء کشف و سیزده هزار و ششصد و هفتاد و یک زن بدکاره مورد تعقیب قرار گرفته ، 209 دختر مورد تجاوز جنسى قرار گرفتند.

طبق آمارگیرى در انگلستان 41 زنان 16 تا سى ساله از اینکه احتمالاً مورد تجاوز قرار گیرند همیشه و بطور دائم بسیار نگران هستند، بیش از 11 زنان انگلیس معتقدند که بهر حال یکروزى از سال مورد تجاوز قرار خواهند گرفت ، 4 زنان از آژیرهاى هشدار دهنده ، تجاوز جنسى استفاده مى کنند و 7 زنان کلاسهاى دفاع از خود دیده اند.

این آمار بخوبى اثبات مى کند که فرهنگ فساد و بى حجابى خود عامل تحریک و تجاوز به عنف است نه موجب عادى شدن آن .

نرم افزار بوستان حکایت