دروغ معروف هنر براى هنر
ساعت ۱:۱۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: دروغ معروف هنر براى هنر

یکى از اشکالات هنر، انحطاط پیدا کرده و پایین رفته است . اشکال دیگر، مهار گسیختگى است ؛ یعنى از حدود خارج شده است . اشکال بعدى ، گم کردن و نایافتن جهت است . هنر، ولو سالم هم باشد، باید جهت آن مشخص باشد؛ ما با این هنر چه کار مى خواهیم بکنیم . تزهنر براى هنر از دروغهاى معروفى بود که کسانى هم که این را به ما یاد دادند، تا صحبت مى شد، مى گفتند این چیزها را داخل نکنید؛ اما بعد فهمیدیم هیچ اعتقادى ندارند. اینها چون آن روز مى دیدند هنر - که البته آنچه در دستگاه دوستان ما بود، عمدتا شعر بود - در خدمت اهداف و آرمانهایى دارد به کار مى رود، مى خواستند مانع بشوند؛ والا وقتى نوبت خودشان رسید، همه ى هنرهایى که داشتند و نداشتند، در خدمت آرمانهاى دستگاههاى استکبارى قرار دادند؛ از زندانها آزاد شدند و رفتند در دفتر فرح و دیگران شغل هنرى گرفتند، هنر براى هنر را براى دیگران مى خواستند؛ مثل اروپاییها که امروز خیلى از چیزها را براى کشورهاى جهان سوم مى خواهند؛ اما وقتى نوبت به خودشان مى رسد، لازم نیست . به کار بردن سلاح اتمى و سلاح شیمیایى ، ساختن سلاحهاى کشتار جمعى ، بد اخلاقى کردن با ملتها، غارت اموال ملتها و تعرض به حیثیت و هویت آنها؛ در صورتى که خودشان بکنند، ایرادى ندارد؛ اما اگر نسبت به آنها انجام بگیرد، ایراد دارد، آنها هم همین طورى بودند. بنابراین من هیچ عقیده یى به این تز ندارم . هنر باید جهت و مفاد و غایت داشته باشد و هنرمند بداند کارش براى چیست ؛ معلوم باشد چه مى خواهد بروز و ظهور کند و شکوفا شود و سپس به اجرا در آید و در خارج تحقق پیدا کند. البته هنرهایى که فعلا در حوزه ى این کار بوده ، بیشتر موسیقى و فیلم بوده ، که هر دو بسیار مهم و هر کدام از جهتى واقعا جهانگیر است . پیداست که اینها دنبال نشده است .

نرم افزار بوستان حکایت