نابودى بناى ظلم ، حتمى است
ساعت ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: نابودى بناى ظلم ، حتمى است

اولین درس عملى از این موضوع این است که نابود کردن بناى ظلم در سطح جهان ، نه فقط ممکن است ، بلکه حتمى است . این مطلب بسیار مهمى است که نسلهاى بشرى امروز معتقدند نباشند که در مقابل ظلم جهانى ، نمى شود کارى کرد. امروز وقتى ما با نخبگان سیاسى دنیا از ظلمهاى مراکز قدرت بین المللى و سیستم جهانى ظلم - که امروز به سرکردگى استکبار در همه ى دنیا وجود دارد - صحبت مى کنیم ، مى بینیم آنها مى گویند بله ، چیزى که شما مى گویید، درست است ؛ واقعا دارند ظلم مى کنند؛ اما کارى نمى شود کرد، یعنى مجموعه ى بزرگى از نخبگان که سررشته ى کار دنیا در دست آنهاست ، اسیر یاءس و ناامیدى را به ملتهاى خود سر ریز مى کنند و آنها را از این که بتوان نقشه ى ظالمانه و شیطانى امروز دنیا را عوض کرد، ماءیوس مى کنند. بدیهى است که انسانها ماءیوس نمى توانند هیچ حرکتى را در راه اصلاح انجام بدهند. آن چیزى که انسانها را وادار به کار و حرکت مى کند نور و نیروى امید است . اعتقاد به مهدى موعود، دلها را سرشار از نور امید مى کند. براى ما که معتقد به آینده ى حتمى ظهور مهدى موعود، دلها را سرشار از نور امید مى کند. براى ما که معتقد به آینده ى حتمى ظهور مهدى موعود (عج ) هستیم ، این یاءسى که گریبانگیر بسیارى از نخبگان دنیاست ، بى معناست . ما مى گوییم نخیر، مى شود نقشه ى سیاسى دنیا را عوض کرد؛ مى شود با ظلم و مراکز قدرت ظالمانه درگیر شد و در آینده نه فقط این معنا امکانپذیر است ، بلکه حتمى است . وقتى ملتى معتقد است نقشه ى ظالمانه و شیطانى امروز در کل عالم قابل تغییر است ، آن ملت شجاعت پیدا مى کند و احساس مى کند دست تقدیر، تسلط ستمگران را براى همیشه به طور مسلم ننوشته است .

نرم افزار بوستان حکایت