حکومت حضرت مهدى ، یک حکومت مردمى
ساعت ٢:٥۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: حکومت حضرت مهدى ، یک حکومت مردمى

درس مهم دیگرى که وجود دارد، این است که حکومت آینده ى حضرت مهدى موعود (ارواحنافداه ) یک حکومت مردمى به تمام معناست . مردمى یعنى چه ؟ یعنى متکى به ایمانها و اراده ها و بازوان مردم است . امام زمان ، تنها دنیا را پر از عدل و داد نمى کند؛ امام زمان از آحاد مؤ من مردم و با تکیه ى به آنهاست که بناى عدل الهى را در سرتاسر عالم استقرار مى بخشد و یک حکومت صددرصد مردمى تشکیل مى دهد؛ اما این حکومت مردمى با حکومتهاى مدعى مردمى بودن و دمکراسى در دنیاى امروز از زمین تا آسمان تفاوت دارد. آنچه امروز در دنیا اسم دمکراسى و مردم سالارى را روى آن گذاشته اند، همان دیکتاتوریهاى قدیمى است که لباس جدید بر تن کرده است ؛ یعنى دیکتاتورى گروهها. اگر رقابت هم وجود دارد، رقابت بین گروههاست و مردم در این میان هیچکاره اند. یک گروه به قدرت دست پیدا مى کنند و در سایه ى قدرت سیاسى یى که همه ى زمانهاى امور را در کشور در اختیار او مى گذارد و با سوء استفاده ى از این قدرت ، ثروت و پول و سرمایه را به نفع خود گردآورى مى کند و آنها را در راه به دست آوردن دوباره ى قدرت مصرف مى کند. دمکراسى هاى امروز دنیا بر پایه ى تبلیغات دروغ و فریبنده و مسحور کردن چشمها و دلهاست . امروز در دنیا هر جا شعار دمکراسى مى دهند، شما ببینید براى تبلیغات کاندیداهاى ریاست جمهورى و یا نمایندگان مجلس چه کار مى کنند. دمکراسى در پنجه ى اقتدار پول اسیر است . مردم سالارى امام زمان - یعنى مردم سالارى دینى - با این روش بکلى متفاوت است .