کارهاى بزرگ امام خمینی (ره )
ساعت ٢:٥۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: کارهاى بزرگ امام خمینی (ره )

امام بزرگوار ما کارهاى بزرگ متناسب با بزرگى خود انجام مى داد و من امروز بعضى از آنها را به یاد شما مى آورم . یقینا اگر تحلیل گرها و متفکران کارهاى بزرگ امام امت را فهرست کنند، چند برابر آن چیزى خواهد شد که من امروز آنها را بر مى شمارم .

اولین کار بزرگ او، احیاى اسلام بود. دویست سال است که دستگاههاى استعمارى سعى کردند

تا اسلام به دست فراموشى سپرده شود. یکى از نخست وزیرهاى انگلیس ‍ در جمع سیاستمداران استعمارى دنیا اعلام کرده بود که ما باید اسلام را در کشورهاى اسلامى منزوى کنیم ! قبل و بعد از آن نیز پولهاى گزافى خرج شد تا اسلام در درجه ى اول از صحنه زندگى ، و در درجه ى دوم از ذهن و عمل فردى انسانها خارج شود؛ این دین ، بزرگترین مانع در راه چپاول قدرتهاى بزرگ و استکبارى است . امام ما اسلام را دوباره زنده کرد و به ذهن و عمل انسانها و صحنه هاى سیاسى جهان برگرداند.

دومین کار بزرگ او، اعاده ى روح عزت به مسلمین بود. این گونه نبود که اسلام صرفا در بحثها و تحلیلها و دانشگاهها و صحن جامعه و زندگى مردم مطرح شود؛ بلکه بر اثر نهضت امام ما، مسلمانها در همه ى جاى عالم احساس عزت کردند.

یک نفر مسلمان از کشورى بزرگ که مسلمین در آن در اقلیت قرار دارند، به من مى گفت : قبل از انقلاب اسلامى ، مسلمان بودن خود را هرگز اظهار نمى کردیم . طبق فرهنگ آن کشور، همه اسم محلى داشتند، و هر چند خانواده هاى مسلمان روى بچه هاى خود اسم اسلامى مى گذاشتند، اما جراءت نمى کردند آن اسم را اظهار کنند و از بیان آن خجالت مى کشیدند! اما بعد از انقلاب شما، مردم ما با افتخار اسم اسلامى خود را مى گویند، و اگر از آنها بپرسند که شما چه کسى هستید، اول آن اسم اسلامى را با افتخار بر زبان مى آورند.

بنابر این ، با کار بزرگى که امام (ره ) انجام داد، مسلمانها در همه جاى دنیا احساس عزت مى کنند و به مسلمانى و اسلام خود مى بالند.

سومین کار بزرگ او این بود که به مسلمانها احساس درک امت اسلامى داد. قبل از این ، مسلمانها در هر جاى دنیا که بودند، چیزى به نام امت اسلامى برایشان مطرح نبود و یا اصلا جدى تلقى نمى شد. امروز همه ى مسلمانها در اقصاى آسیا تا قلب آفریقا و تمام خاور میانه و در اروپا و آمریکا، احساس ‍ مى کنند که جزو یک جامعه ى جهانى بزرگ به نام امت اسلامى هستند. امام احساس شعور نسبت به امت اسلامى را ایجاد کرد، که بزرگترین حربه براى دفاع از جوامع اسلامى در مقابل استکبار است .

چهارمین کار بزرگ او، زاله ى یکى از مرتجعترین و پلیدترین و وابسته ترین رژیمهاى منطقه و جهان بود. ازاله ى حکومت پادشاهى در ایران ، یکى از بزرگترین کارهایى بود که کسى مى توانست آن را تصور کند. ایران مهمترین دژ استعمار در منطقه ى خلیج فارس و خاورمیانه بود. این دژ، به دست امام ما در هم فرو ریخته شد.

کار پنجم او، ایجاد حکومتى بر مبناى اسلام بود؛ چیزى که به ذهن مسلمانها و غیر مسلمانها خطور نمى کرد، و خواب خوشى بودکه مسلمانهاى ساده لوح هم هرگز آن را با خود تصور نمى کردند و نمى دیدند. امام (ره ) در حد یک معجزه ، به خیال افسانه آمیز لباس واقعیت پوشاند.

کار ششم او، ایجاد نهضت اسلامى در عالم بود. قبل از انقلاب اسلامى ، در بسیارى از کشورها و از جمله کشورهاى اسلامى ، گروهها و جوانها و ناراضیها و آزادى طلبها، با ایدئولوژیهاى چپ وارد میدان مى شدند؛ اما بعد از انقلاب اسلامى ، پایه و مبناى حرکتها و نهضتهاى آزادیبخش ، اسلام شد. امروز در هر نقطه یى از دنیاى وسیع اسلام که جمعیت یا گروهى به انگیزه آزادى خواهى و ضدیت استکبار حرکت مى کنند، مبنا و قاعده ى کار و امید و رکنشان ، تفکر اسلامى است .

هفتمین کار بزرگ او، نگرشى جدید در فقه شیعه بود. فقاهت ما پایه هاى بسیار مستحکمى داشته و دارد. فقاهت شیعه ، یکى از محکمترین فقاهتها و متکى به قواعد و اصول و مبانى بسیار مستحکمى است . امام عزیزمان این فقه مستحکم را در گسترده یى وسیع و بانگرشى جهانى و حکومتى مورد توجه قرار داد و ابعادى از فقه را براى ما روشن کرد که قبل از آن روشن نبود.

کار هشتم او، ابطال باورهاى غلط در باب اخالق فردى احکام بود. در دنیا پذیرفه شده است که کسانى که در راءس اجتماعات قرار مى گیرند، اخلاق فردى خاصى داشته باشند! تکبر ورزیدن ، برخوردار بودن از زندگى راحت و مسرفانه ، تجمل گرایى ، خود راءیى و خود خواهى و امثال اینها، چیزهایى است که مردم دنیا قبول کردندکه کسانى که در راءس حکومتها قرار مى گیرند، این اخلاق را داشته باشند. حتى در کشورهاى انقلابى ، انقلابیونى که تا دیروز زیر چادرها زندگى مى کردند و در دخمه ها مخفى مى شدند، به مجرد این که به حکومت مى رسند، وضع زندگى شان عوض مى شود و اخلاق حکومتیشان تغییر مى کند و همان وضعیتى را به خود مى گیرند که بقیه ى سلاطین و رؤ ساى عالم داشتند! ما از نزدیک چنین چیزى دیده ایم ؛ براى مردم هم مایه ى تعجب نیست .

امام ما این باور غلط را عوض کرد و نشان داد که رهبر محبوب و معشوق یک ملت و دیگر مسلمانان عالم ، مى تواند زندگى زاهدانه یى داشته باشد. و به جاى کاخهاى مجلل ، در یک حسینیه از دیدار کنندگان پذیرایى کند و با لباس و زبان و اخلاق انبیا یا مردم برخورد کند.

اگر دلهاى حکام و زمامداران به نور معرفت و حقیقت روشن شده باشد، تجمل و تشریفات و اسراف و برخورداریهاى زیاد و خودراءیى و تکبر و استکبار، جزو لوازم حتمى زمامدارى آنها محسوب نمى شود. از معجزات بزرگ آن بزرگوار این بودکه هم در زندگى خود و هم در آن دستگاهى که به وجود آورده بود، نور معرفت و حقیقت تجلى یافته بود.

کار نهم او، احیاى روحیه ى غرور و خودباورى در ملت ایران بود. براداران عزیز! حکومتهاى استبدادى و فردى ، سالهاى متمادى ملت ما را به صورت ملتى ضعیف و مستضعف و توسرى خور در آورده بودند؛ ملتى که از استمداد جوشان و خصلتهاى جمعى فوق العاده ممتاز برخوردار است و در طول تاریخ بعد از اسلام ، این همه افتخارات علمى و سیاسى دارد.

قدرتهاى خارجى مدتى انگلیسیها و مدتى هم روسها و دیگر دولتهاى اروپایى ، و پس از آن امریکاییها ملت ما را تحقیر کرده بودند. ملت ما هم باور کرده بودند که قابلیت و لیاقت کارهاى بزرگ را ندارد، سازندگى از او بر نمى آید، ابتکار از او ساخته نیست و دیگران باید بر او آقایى کنند و به او زور بگویند! بنابر این ، روح غرور و افتخار ملى را در ملت ما که کشته شده بودند؛ ولى امام عزیز ما، روح غرور و افتخار ملى را در ملت ایران بیدار و زنده کردند.

در همان حال که ملت ما از احساسات و نخوت هاى بیجاى ناسیونالیستى که استکبار هامل آن ، و رژیم منحوس پهلوى مروجش بود مبرا هستند، ما احساس عزت و قدرت مى کنند. امروز ملت ما از دست به دست هم دادن و توطئه هاى مشترک شرق و غرب و ارتجاع نمى ترسند و احساس ضعف هم نمى کنند. جوانهاى ما احساس مى کنند که خودشان مى توانند کشورشان را بسازند. مردم ما احساس مى کنند که قدرت و توان آن را دارند که در مقابل تحمیلها و زورگوییهاى شرق و غرب بایستند، این روح عزت و خودباورى و غرور ملى و افتخارات حقیقى و اصیل را امام (ره ) در ملت ما زنده کرد.

و بالاخره دهمین کار بزرگ او، اثبات این نکته بود که ((نه شرقى و نه غربى ))، یک اصل عملى و ممکن است . دیگران خیال مى کردند که یا باید به شرق متکى بود و یا به غرب ، یا باید نان این قدرت را خورد و ستایشش کرد و یا آن قدرت را! فکر نمى کردند که یک ملت بتواند هم به شرق و غرب ((نه )) بگوید و بایستد و بماند و خود را روزبه روز ریشه دارتر کند؛ اما امام (ره ) این نکته را ثابت کرد.

نرم افزار بوستان حکایت