مشخصه هاى مهم راه حضرت امام خمینى قدس سره
ساعت ٢:٥۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: مشخصه هاى مهم راه حضرت امام خمینى قدس سره

بعد از رحلت امام ، ما اعلام کردیم که راه امام و خط امام را ادامه مى دهیم . اولا این حرکت ، از روى تقلید نبود؛ حرکتى بر اساس ‍ تجربه و آگاهى بود. راه امام ، راه نجات این کشور، هم در آغاز انقلاب ، هم در دوران حیات آن بزرگوار بود و هم امروز هست ، امام راه امام چیست ؟ مقصود ما از راه امام کدام است ؟

من چند مشخصه ى مهم را از مجموعه یى که ما آن را راه امام و خط امام به حساب مى آوریم ، عرض مى کنم . چند چیز از نظر امام ، در درجه ى اول بود؛ اول اسلام و دین بود. امام ، هیچ ارزشى را بالاتر از ارزش اسلام به حساب نمى آورد. انقلاب و نهضت امام ، براى حاکمیت اسلام بود. مردم هم که انى نظام را قبول کردند. این انقلاب را به پا کردند و امام را پذیرفتند، براى انگیزه ى اسلامى بود. سر موفقیت امام این بود که صریح و بدون پرده پوشسى ، اسلام را روى دست گرفت و اعلام کرد من مى خواهم براى اسلام کار کنم و همه چیز در سایه ى اسلام است .

قبل از دوران انقلاب ما کسانى در کشور ما و در بعضى کشورهاى دیگر بوده اند که حقیقتا به اسلام اعتقاد داشتند، اما جراءت نمى کردند، یا نمى خواستند صریحا اسلام را مطرح کنند؛ تحت نامهاى دیگرى وارد میدان مى دشدند و عموما شکست خوردند. علت این که امام پیروز شد. چون هدف خود را که حاکمیت اسلام است ، صریح بیان کرد.

 

 

 

 

البته اسلام که امام فرمود، در دو بخش قابل توجه است ؛ یک بخش ‍ اسلام در قالب نظام ؛ امام ، این جا خیلى سختگیر بود و به یک کلمه کم یا زیاد، راضى نمى شد؛ به یک مسامحه ، چه غیره ، راضى نمى شد. همه جا مر اسلام ؛ نظام اسلام ، مجلس شوراى اسلامى ، دولت اسلامى ، قضاوت اسلامى و دستگاهاى گوناگون ، باید بر طبق مصالح ، خط اسلام و راه حاکمیت اسلام را دنبال بکنند. امام ، این

را دنبال مى کرد و تا آن جا که توانست ، تلاش کرد.

چهره ى دوم در مورد پایبندى به اسلام ، عمل فردى اشخاص است ؛ در این جا دیگر آن صلابت و قاطعیت و اعمال قدرت ، وجود ندارد؛ این جا موعظه ، نصیحت ، زبان خوش و امر به معروف است . امام . به این عقیده داشت . پس اول چیزى که در خط امام ، مهم است ، تعقیب هدف اسلامى در صحنه ى ایمان و در صحنه عمل است .

دومین مطلب ، تکیه به مردم است - همان طور که عرض کردم ، هیچ کس در نظام اسلامى نباید مردم ، راءى مردم و خواست مردم را انکار کند. حاللا بعضى ، راءى مردم را پایه ى مشروعیت مى دانند؛ لااقل پایه ى اعمال مشروعیت است . بدون آراى مردم ، بدون حضور مردم و بدون تحقق خواست مردم ، خیمه ى نظامى اسلامى ، سرپا نمى شود و نمى داند. البته مردم ، مسلمانند و این اراده و خواست مردم ، در چار چوب قوانین و احکام اسلامى است .

امام ، مجمع تشخیص مصلحت را درست کرد، یعنى آراى مدرم که مظهرش مجلس شوراى اسلامى است ، و حدود اسلامى که مظهرش ‍ شوراى نگهبان است ، اگر بین آنها اختلافى پیدا شد، مجمع تشخیص ‍ مصلحت تصمیم مى گیرد، آن جایى که مصلحت ، کشور اقتضا بکند، آن را بر این مقدم مى دارد. مجمع تشخیص مصلحت را هم امام درست کرد.

آنچه که در مورد آزادى گفته مى شود، همه در شکم این حرکت عظیم و این سرخط مهمى است که امام براى این کشور به وجود آورد. حالاعده یى تازه از راه رسیده ، مى خواهند آزادى ، آزادى راءى را تا به امام و دستگاه امام و نظام اسلامى ، تازه یاد بدهند و تلقین کنند ! این خطى بود که امام ، حرکت نظام اسلامى را بر این خط قرار داد. بحمدالله مسؤ ولان کشور - چه امروز چه در دوره ى قبل و دولت قبل - که همه شاگردان امام بودند و دست پروردگار امام هستند، این چیزها را از بن دندان دانستند و باور کردند؛ نمى خواهد دیگرى بیاید و به اینها یاد بدهد.

سوم از مشخصه هاى خط امام ، عدالت اجتماعى و کمک به طبقات مستضعف و محروم است که امام آنها را صاحب انقلاب و صاحب کشور مى دانست ، امام پا برهنگان را مهمترین عنصر در پیروزیهاى این ملت مى دانست ؛ همین جور هم هست و همان طور که گفتم ، امام به گفتن هم اکتفا نکرد. امام از همان اول انقلاب ، جهان سازدگى ، کمیته ى امداد، بناید مستضعفان ، بناید پانزده خرداد و بنیاد مسکن را به وجود آورد و دستورات مؤ کد به دولتهاى وقت داد. عدالت اجتماعى ، جزو شعارهاى اصلى است ؛ نمى شود این را در درجه ى دوم قرار داد و به حاشیه راند. مگر مى شود؟ !

حالا عده یى از آن طرف در مى آیند که امام فرمودند: انقلاب ما انقلاب نان نیست . براى نان نیست ! بله ، انقلاب اکتبر روسیه که در سال 1917 پیدا شد، به خاطر قطع شدن نان در آن شهرهاى اصلى آن روز بود - مثلا مسگو - اگر مردم آن روز نان داشتند همین نانى معمولى - آن انقلاب پیش نمى آمد. انقلاب ما این جورى نبود، انقلاب ما بر اساس یک ایمان بود؛ اما معنایش این نیست که انقلاب نباید به زندگى مردم ، به اقتصاد، به نان و به رفاه مردم بپردازد، این چه حرفى است !؟ امام به این مسایل مى پرداخت و دستور مى داد و آنچه در درجه ى اول ، مورد نظر امام بود. عبارت بود از طبقات محروم و مستضعف .

البته امروز کنار گودنشینها، آنهایى که همین بلدند گوشه یى بنشینند و دستور و نسخه صادر کنند - بدون این که بدانند واقعیتها چگونه است ؛ یا هیچ مسؤ لیتى احساس کنند - مى گویند: عدالت اجتماعى ، تحقیق پیدا نکرده ، خیلى باید مجاهدت کنمى ؛ امام نظام براى روستا و روستانشین و شهرهاى دور دست و طبقات محروم قایل بنودند - تغییر داد و بیشتر اهتمام را روى این چیزها گذاشت .

امروز بیشترین اهتمام دولت خدمتگزار ما براى نقاط محروم است . در طول دوران انقلاب ، همیشه دولتها این جور بودند؛ بیشترین اهتمامشان براى مردم محروم و نقاط محروم بود، کارهاى فراوان و خدمات عظیمى انجام گرفته است . اینها به برکت همین عنصر عدالت اجتماعى در خط امام است .

یک عنصر دیگر، دشمن شناسى و فریب نخوردن از دشمن است . اولین کارى که دشمن مى کند، این جور تبلیغ مى کند که هیچ دشمنى وجود ندارد. چطور نظام اسلامى دشمن ندارند؟ ! جهانخوران را از این سفره ى به یغما رفته ى سالهاى متمادى ، محروم کرده است ؛ معلوم است که دشمنند، مى بینمى که دارند دشمنى مى کنند - در تبلیغات ، در محاصره ى اقتصادى - هر کارى که مى توانند در تقویت دشمن علیه نظام ، دارند مى کنند؛ صریح هم مى گویند !

 

 

 

 

در این مملکت ، آنچه که براى آمریکا، براى استکبار و براى جهانخواران قابل قبول نیست ، استقلال این مملکت و استقلال و بیدارى این مردم است ؛ آن ، دست ردى است که این مردم به سنه ى دشمنان این کشور و جهانخوران زده اند، این را نمى خواهند. با اسلام هم که دشمنند، چون اسلام این بیدارى را به مردم داده است ، با این دشمنند. امام دشمن را مى شناخت ؛ روشهاى سیاسى و روشهاى تبلیغاتى آنها را مى فهمید، مى شناخت و در مقابل آنها محکم مى ایستاد.

محور دیگر، علاقه و حساس بودن به سرنوشت مسلمانان عالم است ؛ مسلمانان عالم ، عقل استراتژیک نظام اسلامى به حساب مى آیند. الان ملتها در آسیا، در افریقا و در همین منطقه ى خود ما طرفدار نظام اسلامى هستند. انى اظهار ارادتى که به امام و به انقلاب مى کنند، سابقه ندارد؛ نه امروز نسبت به هیچ کشورى در دنیا وجود دارد و معمول است ، و نه در گذشته چنین چیزى بوده است این به خاطر اسلام است . امام روى سرنوشت برادران مسلمان ، حساس ‍ بودند. و بالاخره تعالى عملى و سازندگى کشور.

اینها سرفصلهاى عمده ى خط امام است ؛ اسلام ، مردم ، پیشرفت کشور، دشمنى با دشمنان و حساسیت نسبت به امت اسلامى ؛ در آن هست . اینها خط امام است ؛ ما به اینها پایبند بودیم و هستم و به فضل پروردگار خواهیم بود.

در این سالها بعد از رحلت امام ، چه دولتهایى که سر کار بودند - چه دولت قبلى ، چه دولت امروز ما - چه مجلسى شوراى اسلامى و دستگاه قانونگذارى ، بحمدالله کارهاى بزرگى کردند و خدمات بزرگى انجام دادند. جزییات کارهاى اینها آن قدر زیاد و صفحه ى عملیاتى که مسؤ ولان این کشور قواى مختلف - بخصوص در قوه ى مجریه که بارهاى سنگین بر دوش آنهاست - به قدرى درخشان و زیاد است که هر منصفى اینها را نگاه بکند، تحسین خواهد کرد. من اگر بخواهم الان هم آنچه در ذهنم هست ، بگویم ، یک صفحه ى طولانى است ؛ اینها را باید خود آقایان بیایند، به مردم بگویند و توضیح بدهند، تا ببینند که چه زحماتى کشیده اند !

این به برکت پیروزى از همین راه امام است . خداى متعال هم به این کشور تفضل ریشه ى عمیقى دارد. آثارى را هم که خداى متعال و دست قدرت الهى براى این مردم آورد، خیلى عظیم است .

به الطف الهى ، پنجاه هزار اسیر ما بى دغدغه برگشته اند؛ بلوک شوروى که یک مزاحم و معارضى بود، در طول این سالها متلاشى شد؛ به لطف الهى ملت ما در میدانهاى مختلف ، به موفقیتهاى بزرگى دست پیدا کردند؛ انتخاباتهاى گوناگون ، حضورهاى برجسته ، همین حضور سى میلیونى مردم در انتخابات ریاست جمهورى در دو سال قبل

 

 

 

 

از این ، اینها الطاف الهى و نشانه هاى رحمت خداست .

ما افتخار مى کنیم که ملتى جوان و زنده و با نشاط داریم ، افتخار مى کنیم که مسؤ ولان مؤ من ، بى طمع بى غرض و مردمى ، دارند قواى این کشور را اداره مى کنند، افتخار مى کنم که على رغم دشمنى استکبار و علیرغم این همه توطئه ، ملت و مسؤ ولان ما بحمدالله توانسته اند راه طولانى و دشوار انقلاب را پیش ببرند و مملکت را بسازند. روز به روز این سازندگى ، بیشتر خواهد شد؛ روز به روز ان شاءالله به سمت عدالت اجتماعى پیشرفت خواهیم رفت ، روز به روز پایه هاى اسلام به تعبد به اسلام در این کشور محکمتر خواهد شد.

آن کسانى که گوش خوابانده اند که شاید مردم از اسلام و جمهورى اسلامى برگردند، بدانند که سرنوشت آنها سرنوشت همان کسانى است که اول انقلاب خیال مى کردند انقلاب تا سه ماه دیگر، تا شش ‍ ماهدیگر، تا یک سال دیگر از بین خواهد رفت ! یا خیال مى کردند که اول جنگ مى توانند در ظرف یک هفته ، ایران را فتح کنند ! همان طور که آنها تو دهنى خوردند، همان طور که از ملت ایران سیلى خوردند، همان طور که ناکام شدند، همان طور که غلط بودن تهدیدهایشان واضح شد، آن کسانى هم که امروز خیال مى کنند و به انتظار آن نشسته اند که این مردم از دینشان ، از قرآنشان ، از اسلامشان ، از روحانیتشان و از امامشان روى برگردانند، تو دهنى خواهند خورد؛ آنها هم سیلى خواهند خورد !

آینده مال این ملت است ؛ آینده ، مال این کشور و مال اسلام است . روز به روز به فضل پروردگار، خورشید درخشان اسلام ، درخشانتر خواهد شد و مردم زیادترى را گرما خواهد داد و نورانى خواهد کرد.

پروردگارا به محمد و آل محمد، مقامات امام را در ملکوت اعلى ، بیشتر از پیش کن .

پرورگارا، او را از سوى یکایک ما جزاى خیر عنایت کن ، خواستها و آرمانها و هدفهاى او را محقق ، ملت ایران را پیروز و دشمنانش را منکوب کن ، اسلام و مسلمین را در همه جاى عالم ، موفق و پیروز بگردان ، گرفتاریهاى این ملت را بر طرف کن ، شر دشمنان را به خودشان برگردان ، دلهاى این ملت را روز به روز به هم مهربانتر کن