مقدار حدَ لواط ........................................
ساعت ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: سنگسارو یا رجم ،محصن و غیر محصن ،لواط ،وطی مردها

*** لواط ، وطی مردها از جنس آدمی به داخل نمودن و غیر آن است .

*** درصورتی که لواط به طور  دخول نباشد ، حدَ آن صد تازیانه است و بین محصن ( دارای همسر ) و غیر محصن ( مجرد ) و کافر و مسلمان تفاوتی نیست .

*** اگر بالغ عاقل با بچه لواط نموده شخص بالغ کشته می شود و بچه تأدیب می گردد . و آگر بچه با بچه لواط نماید هر دو تأدیب می شوند .

*** حاکم در قتل ، بین این که با شمشیر بزند یا او را از جای بلندی مثل کوه و مثل آن به طوری که دستها و پاهایش بسته باشد ، پرت کند یا او را با آتش بسوزاند یا او را رجم ( سنگسار ) نماید _ فاعل باشد یا مفعول - مخیَر است و جمع بین بقیَه مجازات ها و سوزاندن ، به این که کشته  شود و سپس سوزانده شود ، جایز می باشد .

                                    تحریر الوسیله امام خمینی ( ره ) ج 2 ، م 1، 6 ، 4 و 5 .

*** مادر و خواهر و دختر پسری که لواط داده ، بر لواط کننده حرام است (  یعنی نمی تواند ازدواج کند )اگر چه لواط کننده و لواط دهنده بالغ نباشند ؛ ولی اگر گمان کند که دخول شده یا شک کند که دخول شده یا نه ، بر او حرام نیست .

                                                            توضیح المسائل مراجع ج 2 م 2405 .