دکترین انتظار را توضیح دهید؟
ساعت ۸:٢٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٦ فروردین ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: دکترین انتظار را توضیح دهید؟

پاسخ:

دکترین مهدویت یا دکترین انتظار، اصطلاح نوینی است که در سالهای اخیر در ادبیات دینی و سیاسی رواج بیشتری پیدا کرده است. اصطلاح «دکترین» ) (doctrine در فرهنگ لغات و اصطلاحات، به مفاهیمی چون: اصول، آئین، مجموعة عقاید پیروان یک مکتب علمی، فلسفی، سیاسی، ادبی و نیز به معنای آموزه، مشی، ایده ، فکر، اندیشه، نظریه و ... اطلاق میشود.(1)
کاربرد و ترکیب اصطلاح «دکترین» به عنوان پیشوند «مهدویت» و «انتظار» بیانگر ابعاد بنیادین موضوع مهدویت و انتظار و جایگاه استراتژیک آن است که میتوان عرصههای مختلف حیات بشری را بر اساس آن تحلیل و تفسیر نمود.
همچنان که واژة «انتظار» به معنای صحیح آن، مستلزم پویائی و تلاش در جهت رسیدن به اهداف مورد انتظار است نه سکون و رکود و بی تفاوتی،«دکترین انتظار» نیز یک عقیده و باور دینی حرکت آفرینی است، حرکت انسانهای منتظر ترقی و تکامل را به سمت یک هدف راهبردی، جهت میبخشد. از این نظر دکترین انتظار با تعریف صحیح از جایگاه انسان و نیازهای واقعی وی، چشمانداز آینده را به بهترین و زیباترین شکل ممکن، به تصویر کشیده و مکانیسم و راهکارهای تحقق جامعة فضیلت مدار را تبیین نموده و فردای روشنی را برای تاریخ بشر نوید میدهد و دورنمای آینده را بر اساس آموزة مهدویت در پیش روی انسانها قرار میدهد.

 


پاورقی:

1. رضا دلاوری، فرهنگ اصطلاحات علوم سیاسی و روابط بین الملل، انتشارات دلاوری 1378، ج 1، ص 113.