چند فائده در علوم غریبه‏
ساعت ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: چند فائده در علوم غریبه‏

* فائده:

عامل باید که چون به یکى از اعمال کتابى عمل نماید قلم نو اختیار کند که هنوز آن را نتراشیده باشند و به آن حرفى ننوشته باشند و غیر از این مطلقاً اثر نبخشد و همچنین قلم فولاد و باید از وجه حلال باشد و إلا در لطفیات اثر نکند و در قهریات اثر رجعت کند.

فائده:

باید عامل، لون مداد را مراعات کند و در اعمال لطفیه کتابت بلونى کند که منسبو به کواکب سعد است  چون سفید و زرد، و اعمال عداوت بلونى که تعلق به کواکب نحس دارد چون سیاه و کبود و سرخ، و ملاحظه حلیت مداد نیز از لوازم است.

فائده:

بدان که هر سه حرف از حروف بیست و هفتگانه متعلّق به فلکى از افلاک تسعه، و فلک الأفلاک را چهار حرف است و به این ترتیب است آحاد، عشرات، مئات و الوف که اى ق غ باشد از فلک الأفلاک است و دویم که ب ک ر باشد از فلک ثوابت و همچنین تا نهم که ط ض ظ باشد آن فلک قمر است.

فائده:

بدان که از حروف بیست و هشتگانه هر چهار حرف تعلّق به کوکبى دارد به این نحو که از ابجد مشرقى چهار حرف أول از زحل است، و چهار حرف بعد از آن از مشترى، و چهار حرف بعد از آن از مریخ تا چهار حرف آخر از قمر است و این قول مشهور است، و قول دیگر که بعضى آن را اوثق دانسته‏اند که نون‏

و خاء معجمه و دال مهمله و غین معجمه بزحل منسوب است و ظاء معجمه و قاف و کاف و ضاد معجمه به مشترى، و الف و تاء مثناة فوقانیه و میم و راء مهمله به مریخ، و حاء مهمله و هاء و عین مهمله و یاء مثناة تحتانیه به شمس، و شین معجمه و واو و طاء مهمله و ظاء معجمه به زهره، و باء موحده و صاد مهمله و ثاء مثلّثه و ذال معجمع به عطارد، و جیم و لام و سین مهمله و فاء به قمر.

فائده:

بدان که اهل اعداد گویند که هر بر جیرا عونى است یعنى ملکى که موکل آن بر جست و عامل حروف باید به بیند هر حرفى به کدام برج منسوب است پس به ملک آن برج توسل جوید و نام وى به تعظیم برد و از وى استعانت جوید.

و به این نحو است ملک حمل شراحیل، و ملک ثور عزرائیل، جوزا اسرافیل، سرطان نهفائیل، اسد سراطیل، سنبله شهکائیل، میزان سهرائیل، عقرب صرصائیل، قوس سربطائیل، جدى شمکائیل، دلو مهکائیل، حوت فقبائیل، وهفت ملک مقربند معاون ارواح کواکب سبعه سیاره عامل حروف باید نظر کند که حرف معمول تعلق به کدام کوکب دارد از ملک آن کوکب نیز استعانت به خضوع جوید ملک زحل قریبائیل، ملک مشترى سمحائیل «2»، مریخ کاکائیل، شمس صاصائیل، زهره سید یائیل، عطارد شیخائیل، قمرا اسمائیل‏

                                                        خزائن، ص: 320