علاج زود انزالی
ساعت ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: علاج زود انزالی

علاج زود انزالی

* فائدة:

بدان از جمله چیزهائى که دفع سرعت إنزال مى‏کند و از جمله‏ مجرباتست تخم انجره را کوبیده و با پیه بى‏نمک ممزوج کنند و چند دفعه بسر قضیب طلى کنند ( بمالی ) بغایت نافع است‏

                        خزائن، ص: 35