چرا برای مردان چند زن .......... ولی برای زن چند شوهر........................
ساعت ٩:۱۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: چند زن ،چند شوهر

چرا برای مردان چند زن گرفتن جایز ولی برای زنان چند شوهر کردن حرام می باشد ؟

زیرا  فرزند منسوب به مرد خواهد بود ولی اگر زن در یک زمان چند شوهر داشته باشد معلوم نمی شود که فرزند کدام شوهر خواهد بود واین عمل باعث فساد حسب و نسب ها و توارث و شناسایی می گردد . 

در صورت اول اختیاردار یکی است ولی در صورت دوم که زن چند شوهر داشته باشد اختیارداران متعدَد می شوند و همین امر موجب فسادها و خونریزیها و کشت و کشتار خواهد بود .

(((((((( حکم حکم الهی است باید تابع شد مدانی انکار آن موجب چه می شود پس به پست بعدی مراجعه کن . )))))))))))

                                                                                     هزار و یک چرا