کمال مرد به شش چیز است:
ساعت ۳:٥٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: کمال مرد به شش چیز است:

 

 دو عضو کوچکش، و دو چیز بزرگش و دو چیز در سایر متعلقاتش؛ اما دو عضو کوچکش: دل است و زبان، در جنگ دل به کار آید و در گفتار زبان؛ اما دو چیز بزرگش: عقل است و ایمان، و دو چیز دیگرش مال است و جمال .

و در ضمن پول حیوان مردار، و پول سگ، و پول شراب، و مهر زناکار، و رشوه‏ى در حکم، و دستمزد غیبگو حرام است.

 

نصایح، ص: 252