آیا بهشت و جهنم فقط در دین اسلام ...و یا در ادیان دیگر ....
ساعت ٤:٠۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: بهشت و جهنم فقط در دین اسلام ،معاد در میان ملل باستان: ،بهشت و جهنم در سایر ادیان ،معاد از نظر مذاهب بزرگ عالم:

آیا بهشت و جهنم فقط در دین اسلام وجود دارد و در سایر ادیان به این مسائل مهم معنوی توجهی شده نشده است؟

پاسخ:

مطالعه در تاریخ زندگی ملل و اقوام گذشته و حتی اقوام وحشی و غیر متمدن کنونی این حقیقت را برای ما بخوبی روشن می کند که بشریت در جمیع ادوار زندگی در هر نقطه ای که زندگی می کرده و در هر رتبه و مقامی که بوده یک ادراک پنهانی شبیه به الهام درخود می یافته، مبتنی بر اینکه از پس امروز، فردایی هست که در آن روز عدالت مطلقه حکم فرما و هر کسی به جزای عمل خود، خواه خیر و خواه شر، نایل خواهد شد که ذیلاً به بیان برخی از آنها می پردازیم.

1. معاد در میان ملل باستان:الف) مصریها در حدود 2600 سال قبل از میلاد عقیده داشتند که زندگی انسان با مرگ پایان نمی پذیرد، بلکه بعد از مرگ عالم دیگری وجود دارد که هر فردی پاداش و کیفر کردار نیک و بد خود را در آنجا مشاهده خواهد نمود(1).
ب) در قرن پنجم ق،م مردم یونان معتقد بودند که اموات در کشتی مخصوص«کارن» نشسته توسط موکل ارواح در برابر محکمه اعلی، فرود می آیند. در این محکمه سه قاضی بنام های «مینوس»، «واک» و «رادامانت» از واردین بازپرسی و محاکمه به عمل می آورند. هرگاه مردگان گنهکار باشند مورد قهر و غضب واقع شده به تاتار یعنی جهنم وارد گشته توسط مأمورین عذاب معذب می شوند و اگر بی گناهی آنان ثابت گردد به جزایر خوش آب و هوا یعنی بهشت که انواع نعمت ها در آن فراهم است، روانه می شوند و با عقلا و شجاعان محشور خواهند بود(2).
ج) از عبارات قرچل شاعر رومی که در سال هفتاد قبل از میلاد متولد شده و در سال 19 قبل از میلاد در گذشته است نیز برمی آید که رومیها نیز مانند مصری ها و یونانی ها، معتقد به زندگی پس از مرگ و بهشت و جهنم بوده اند و بهشت و جهنم آنها نیز شبیه به هم بوده است.(3)
د) مردم بابل نیز در حدود هزار سال بعد از مردم مصر به عالم پس از مرگ و ثواب و عقاب در آنجا معتقد بودند.(4)

2. معاد از نظر مذاهب بزرگ عالم:الف) پیروان آئین برهمایی یا هندوئسم همانند ادیان دیگر بر این باورند که زندگی انسان با مرگ فیزیکی پایان نمی یابد... باورمندی به داوری پس از مرگ که در ادیان سامی (یهودیت ـ مسیحیت ـ اسلام) آشکارا می بینیم برای نخستین بار در برهماییان پدیدار میشود. گفته شده در آنجا اعمال انسان در ترازویی وزن میشود و مردم بر حسب فزونی اعمال بد و یا نیک خود، پاداش گرفته یا مجازات خواهند شد در حضور «یاما» پادشاه سرزمین مردگان نیکوکاران از بدکاران جدا می شوند و در حالی که گروه اول به بهشت فرستاه میشوند، گروه دوم به دوزخ خواهند رفت(5).
ب) در دین زرتشتی روح پس از مرگ سه روز در کنار بدن باقی می ماند و در مورد اعمال خود می اندیشد روز چهارم روح از بدن جدا شده و به جایگاه داوری رهسپار می شود. فرشتگان خدا تمام اعمال بر روی زمین را ثبت می کنند و با توجه به این گزارش ها، اعمال نیک و بد سنجیده و نیکان به بهشت و مجرمین به جهنم فرستاده می شوند(6).
ج) در دین یهود مباحث معاد شناسی منحصر بخود است که برابر آن زندگی با مرگ فیزیکی پایان نمی یابد. یهودیت بر آن است که در قیامت مردگان از قبرهایشان برمی خیزند و ارواح به چیزی که مستحق آن هستند دست خواهند یافت اما از سوی دیگر در یهودیت عقیده ای وجود دارد که بنابر آن زندگی پس از مرگ فقط نصیب افراد پرهیزگار می شود و افراد شرور با مرگ فیزیکی برای همیشه نابود می شوند(7).
د) در آئین نصاری (مسیحیت) متون مقدس آن می گویندکه پایان جهان با حضور دوبارة مسیح به عنوان داور تمام انسانها و آموزش انجیل به تمام انسانها همراه خواهد بود. در پایان جهان کسانیکه اعمال شان در راستای آموزه های حضرت عیسی بوده به بهشت فرستاده می شوند و آنهایی که ناپرهیزگار و گناهکار بوده اند به دوزخ فرستاده می شوند(8).
در نهایت مطلب باید گفت تمام ادیان جهان به گونه ای به زندگی پس از مرگ باورمند هستند هرچند که در جزئیات با هم تفاوت دارند، تمام ادیانی که منشاء هندی دارند بر این باورند که انسان پس از مرگ با توجه به اعمال دنیایی خود بار دیگر در کالبدی نوین تولد می یابد. آنان معتقد به تناسخ اند به این معنا که روح انسان با مرگ جسم مادی از بین نمی رود و پس از مرگ جسم اول به جسم تازه ای وارد می شود. فقط هندوئیسم خصوصاً هندوئیسم ودایی آنگونه که گفته شده به بهشت و جهنم اعتقاد دارد.
در ادیان ابراهیمی مباحث مربوط به معاد شناسی کم و بیش یکسان است. روز داوری و حسابرسی رستاخیز مردگان محاسبه میزان خوبی و بدی انسانها بر روی زمین و سرانجام، فرستادن آنها به بهشت و جهنم با توجه به اعمالشان اجزای اصلی معاد شناسی ادیان سامی است. دیدگاه اسلام در مورد معاد روشن ترین و مشخص ترین دیدگاه است(9)

                                                                 نرم افزار پاسخ

 


پاورقی:

1. قربانی لاهیجی، زین العابدین، بسوی جهان ابدی، تهران، نشر سایه، چاپ اول، ص36.
2. همان، ص45.
3. همان، ص46.
4. همان، ص48.
5. کوار ناث تیواری، دین شناسی تطبیقی، ترجمة فنایی، ابراهیمیان، نشر محسن، 78 تهران، ص 28.
6. همان، ص112.
7. همان، ص133.
8. همان، ص157.
9. همان، ص223.