واژه های اوزیریس، ایزیس و هوروس در کدام دین مطرح است و به چه معنا می باشند؟
ساعت ۳:٤٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: اوزیریس، ایزیس و هوروس

پاسخ:

در جهان باستان و در کشورهای مختلف، ادیان ابتدائی که آمیخته با پرستش انواع مختلف خدایان با اشکال گوناگون بود، وجود داشته است. مصر یکی از کشورهای بسیار معروف جهان باستان است که تمدنی بزرگ و حکومتهایی مقتدر داشته است. مصریان از مراحل مختلف ادیان ابتدائی گذر کردند و دارای خدایان محلی شدند که معمولاً به شکل حیوانات و عناصر طبیعی و خدایان اساطیری و فراعنه بوده اند.
مصریان موجوداتی خیالی با سر حیوان و تن انسان در اعتقادات خود وارد کردند و بتهایی به این شکل ساختند و پرستیدند و نمونه ای از گونه خدایان قدیم مصر، اسطورة خدایان سه گانة اوزیریس، ایزیس و هوروس می باشد.(1)
مصریان قدیم می گفتند اوزیریس (خدای کشاورزی)، ایزیس (الهة مادر) و هوروس (خدای آفتاب) است که از ثمرة ازدواج اوزیریس و ایزیس به وجود آمده است.(2)
بر اساس اعتقادات اسطوره ای مصریان باستان، اوزیریس پادشاهی خردمند است و ایزیس همسر وفادار او سمبل اندوه و پریشانی حاصل از کشته شدن همسر می باشد.(3) و همچنین هوروس خدای خورشید که به شکل شاهینی تصویر می شد از قدیمترین خدایان حوضه دلتای مصر است.
در زبان مصریان ایزیس به معنی نشستگاه پایتخت است. و اوزیریس یعنی نیل و منشأ همة حیات است.(4)
از این خدایان سه گانه قوه تصوریه مصری در طول چند قرن افسانه هایی ساخته است که یکی از اسطوره های باستانی جهان می باشد.(5)
بنابراین اوزیریس و ایزیس و هوروس از خدایان افسانه ای و اسطوره ای مصریان قدیم می باشند.

                                                                       نرم افزار پاسخ

 


پاورقی:

1. توفیقی، حسین، آشنائی با ادیان، چاپ هفتم،1384، تهران، ص17.
2. همان.
3. اباذری، یوسف، ادیان جهان باستان، مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چ اول،1372، تهران، ج 2، ص94.
4. همان، ص98.
5. حکمت، علی اصغر، تاریخ ادیان، بی‌نا، چاپ پنجم،1371 ش، تهران، ص52.