غَصب‌ و احکام آن
ساعت ۸:۱٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: غَصب‌ و احکام آن

«غصب» آن است که انسان، به ناحق و از روى ظلم و ستم، بر اموال دیگران یا حقوق آنان مسلط شود. غصب از گناهان بزرگ است و انجام دهندۀ آن در قیامت به عذاب سخت گرفتار مى‌شود.

مسأله 441: اگر انسان چیزى را غصب کند، علاوه بر آنکه کار حرامى کرده، باید آن را به صاحبش برگرداند و اگر آن چیز از بین برود، باید عوض آن را به او بدهد.

مسأله 442: اگر چیزى را که غصب کرده، خراب کند، باید تفاوت قیمت آن را هم بدهد.

مسأله 443: اگر چیزى را که غصب کرده، تغییرى در آن داده که از اولش بهتر شده باشد؛ مثل اینکه دوچرخه غصب شده را تعمیر کرده، اگر صاحب مال بگوید: آن را به همین صورت بده، باید به او بدهد، و نمى‌تواند براى زحمتى که کشیده مزد بگیرد، و حق ندارد آن را تغییر دهد که مثل اولش بشود.

احکام جوانان (فاضل)، ص: 170