سفارش به نمازجمعه‏ و اهمیت آن در قرآن
ساعت ۸:٤٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: سفارش به نمازجمعه‏ و اهمیت آن

آیا در قرآن به نمازجمعه سفارش شده است؟

در آیه 9 سوره جمعه به این عمل عبادى- سیاسى اشاره شده است. نماز جمعه قبل از هر چیز عبادت بزرگ دست‏جمعى است و اثر عمومى عبادت را که تلطیف روح، شستن دل از آلودگى‏هاى گناه و زدودن زنگار گناه از قلب است، در بر دارد. به خصوص این که دو خطبه دارد که دربردارنده انواع مواعظ و اندرزها و امر به تقوى و پرهیزگارى است و از نظر اجتماعى و سیاسى، یک کنگره عظیم هفتگى است که مى‏تواند منشأ برکات زیر شود.

الف) آگاهى بخشیدن به مردم در زمینه معارف اسلامى و رویدادهاى سیاسى و اجتماعى؛

ب) ایجاد همبستگى و انسجام هر چه بیشتر در میان صفوف مسلمانان؛

ج) تجدید روح دینى و نشاط معنوى براى توده مردم مسلمان؛

 د) جلب همکارى براى حل مشکلات عمومى؛

به همین دلیل همیشه دشمنان اسلام، از نماز جمعه داراى تمام شرایط بیم داشته‏اند. «1»

اهمیت نماز جمعه‏

اهمیت نماز جمعه را از دیدگاه قرآن، بیان کنید.

با نگاهى به شأن نزول و کلمات به کار رفته در آیات 9- 11 سوره جمعه، اهمیت نماز جمعه از دیدگاه قرآن معلوم مى‏شود؛ چند نکته از این آیات استفاده مى‏شود:

1. نماز جمعه از جمله نهادهایى است که به صراحت از آن در قرآن نام برده شده است؛

2. در این آیات دستور داده شده که هنگام نماز جمعه هر گونه کسب و کار و برنامه مزاحم را ترک گویید؛

3. از شأن نزول آیات استفاده مى‏شود، اگر در سالى که مردم گرفتار کمبود مواد غذایى هستند کاروانى بیاید و نیازهاى آنان را با خود داشته باشد به سراغ آن نروند و برنامه نماز جمعه را ادامه دهند، تا چه رسد به مواقعى که مردم زندگى عادى خود را مى‏گذرانند. «2»

__________________________________________________

 (1). همان، تفسیر نمونه، ج 24، ص 133

 (2). ترجمه المیزان، ج 19، ص 551 و تفسیر نمونه، ج 24، ص 127- 133

                        پرسمان قرآنى نماز، ص: 299